IT Service Management

IT er i mange tilfeller en pådriver for endringer, innovasjon og forretningsmuligheter gjennom nye funksjonelle muligheter i teknologien.

Etterhvert som utviklingen av IT-infrastruktur går raskere, er det avgjørende at IT-systemene henger med i utviklingen for å møte virksomhetens forretningsbehov.

Å lede en IT-organisasjon i en virksomhet blir en stadig mer krevende oppgave. Det er ustanselig nye krav til endringer og forventninger til effektivisering og kostnadsbesparelser. I kjølevannet av dette oppstår nye styringsmodeller, krav til skalerbarhet og skytjenester som endrer forutsetningene for hvordan IT-funksjonen fungerer.  

Fire gode tips som bør være retningsgivende for din virksomhet:

 • Hvordan kan IT bidra til å nå forretningsmålene?
 • Hvordan organisere og styre IT-virksomheten?
 • Hva er de mest hensiktsmessige IT-tiltakene?
 • Hvordan realisere valgt strategi og tiltaksportefølje?

Sopra Steria har lang erfaring med denne typen utfordringer, og bistår ved etablering og omstilling av IT–organisasjonen slik at IT-funksjonen er godt rustet for å understøtte virksomhetens forretningsstrategi og målsetninger.

Vi hjelper også virksomheten din å identifisere, vurdere, anskaffe og styre de riktige IT-aktivitetene for å nå sine forretningsstrategier og -mål.

Vi tilbyr rådgivningstjenester for IT-ledelse og -styring innen følgende disipliner:

 • IT Governance
 • IT Service Management
 • Opplæringstjenester
 • Operativ prosessledelse

IT Governance

IT Governance er en kritisk komponent i å forbedre IT-ledelse og styring. Det handler om å etablere og implementere styringsmodeller for å sikre en effektiv og integrert IT-funksjon som understøtter virksomhetens måloppnåelse. Det handler om å finne balansen mellom å «gjøre de riktige tingene» og det å «gjøre ting riktig».

En god IT Governance-modell bidrar til å sikre forretningsmessig ledelse og styring av ressurser, at IT-strategien er i samsvar med forretningsstrategien, at risiko kontrolleres og at lover og forskrifter overholdes. Sopra Steria baserer sin rådgivning innen IT Governance på COBIT.

Vi setter som mål at IT Governance i en organisasjon skal være:

 • et virkemiddel for bygge bro mellom IT og kjernevirksomheten
 • et utgangspunkt for å etablere internkontroller for å sikre samsvar med lover og forskrifter
 • en modell for å bygge en effektiv organisasjon med klart definerte faser og roller
 • et hjelpemiddel for å utvikle IT-strategier
 • et bibliotek for å måle organisasjonens modenhet innenfor styring og ledelse

IT Service Managment

IT Service Management handler om å få IT-funksjonen til å understøtte forretningen og samtidig yte god kundeservice. Det skjer ikke av seg selv, men gjennom profesjonelle tjenesteleveranser og en kontinuerlig videreutvikling av mennesker, prosesser og teknologi.

Kjernen i IT Service Management og tjenesteleveranser handler om å yte god service til sine kunder. Vi lever i en turbulent tid hvor forretningsstrategier og kundepreferanser er i stadig endring. Din evne til å tilpasse deg dette skiftende terrenget avgjør om du lykkes eller ikke.

IT-funksjonen som må gjøre to ting samtidig: (1) sikre stabile systemer og (2) understøtte nødvendige endringsprosesser.

En effektiv strukturering og organisering av IT-funksjonen er et absolutt krav for å lykkes. Det innebærer i stor grad å gå i dybden av virksomhetens drift, prosesser og informasjonshåndtering, for deretter å strukturere alt på en hensiktsmessig måte. I tillegg må medarbeidere utstyres med de rette verktøyene, i form av infrastruktur, støttesystemer og andre hjelpemidler. Samtidig skal også sikkerhet, daglig drift og styringsmekanismer ivaretas.

Sopra Steria har strategisk partnerskap med ledende leverandører innenfor IT Service Management.

ITSM-løsninger:

Applikasjonsovervåkning og logganalyse:

Technology Business Management:

 

Opplæringstjenester – Sopra Steria Akademiet

Sopra Steria leverer gjennom Sopra Steria Academy sertifiseringskurs på de mest utbredte rammeverk som ITIL®, PRINCE2®, COBIT®, Kepner-Tregoe og MSP®. For mer info om våre sertifiseringskurs, se www.soprasteriaakademiet.no.

Operativ prosessledelse

Operativ prosessledelse er tilgang på ekspertise i kortere eller lengre perioder for å dekke behov ved permisjoner eller andre midlertidig økte behov som krever ytterligere ressurser.

Sopra Steria tilbyr operativ prosessledelse på tvers av ulike IT Service Management-disipliner, og på prosjekt- og programledelse i kortere eller lengre perioder. Operative prosessledere fra Sopra Steria er sertifiserte på kjente rammeverk som COBIT, ISO20000, ITIL, Prince2, MSP, MoP, MoR, MoV, P3O og PMP.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har et av Nordens ledende kompetansesentre med over 100 rådgivere og konsulenter innen IT Service Management. Vi har omfattende og dokumentert erfaring på dette området og støtter oss på etablerte rammeverk som ITIL, COBIT og ISO20000. Sopra Steria kan hjelpe deg med å videreutvikle IT-funksjonen til å bli en profesjonell tjenesteyter og vi tar gjerne en prat om dine utfordringer.