Kollegaer i Sopra Steria

Forretningsrådgivning

Bli bedre kjent med noen av våre fagområder og les om hvilke muligheter du har som konsulent hos oss

Fagområder

Innen ledelse og endring jobber vi tett på våre kunders organisasjoner for å bistå de med å sette deres strategier ut i live. Vi jobber med utvikling av organisasjons- og lederutvikling, styrer opp endringsprosjekter og bistår med endringsledelse og innføring i organisasjonen, samt jobber med å tilpasse organisasjon og prosesser til deres nye hverdag. 

Prosjekt og programledelse – Vi leder små og store endringsprosjekter og programmer fra kundesiden hvor det ofte er en digital komponent involvert. Vi involveres ofte i en tidlig fase, og får være med på analysere behov og gjennomføre en anskaffelse for så å lede implementering av løsning og sikre at  de forretningsmessige gevinstene tas ut. 

Endringsledelse - Vi bistår våre kunder med å legge en strategi for innføring av endringer i organisasjonen og sørger for å ivareta blant annet interessenter, kommunikasjon, innføring og opplæring i organisasjonen. 

Organisasjonsutvikling - Vi bistår være kunder med organisasjonsutvikling, organisasjonsdesign og omstilling, slik at organisasjonen til enhver tid tilpasses endrede behov i marked og samfunn. Vi bistår også innen lederutvikling både ved å holde kurs for ledergrupper samt ledercoaching på individuelt nivå. 

Forretningsforbedring - Her bistår vi våre kunder med prosesseffektivisering og å rigge dem for å kunne jobbe med kontinuerlig forbedring. I tillegg bistår vi våre kunder med å vurdere områder for lønnsomhetsforbedring for virksomheten.

Vi tror at vellykket prosjektledelse handler om rett person på rett sted, i tillegg til kompetanse, erfaring og egenskaper. Fordi det handler om mye mer enn å treffe milepæler og være best på prosjektmetodikk. Fordi selv om teknologien spiller på lag, er det ingen garanti for at kunden blir fornøyd og prosjektet blir en suksess. 

En viktig del er å kunne se hvert enkelt medlem i teamet ditt, og skape en positiv prestasjonskultur som gjør at vi når målet i fellesskap. 

Prosjekt- og testledelse handler om å ivareta kvaliteten i en leveranse, og sikre at alle parter har et riktig bilde av risiko og kvalitet. Det handler om å planlegge alle testaktiviteter, identifisere fallgruvene og gjennomføre risikoreduserende tiltak. 

Hvem er du? 

Som prosjekt- og testleder må du være interessert i teknologi, og ha evnen til å raskt sette deg inn i nye løsninger. Du er en lagspiller som evner å tilrettelegge og motivere, samtidig som du skaper en positiv prestasjonskultur. For å være en god testleder trenger du teknisk innsikt, gode kommunikasjonsevner og du må ha et administrativt gen. 

Du bør like å jobbe både med ledere på ulike nivåer, og med utviklere og teknikere i mindre grupper. Vår styrke er at vi kan koble teknologi og forretning, og være oversettere som øker forståelse og skaper verdi i grenselandet mellom IT og forretning.  

Hvordan jobber vi?  

Prosjektene ledes av prosjektledere og kvalitetssikres av testledere. Det som kjennetegner både prosjekt- og tjenesteleveransene er at teamene gjerne er tverrfaglige. Det forventes av en prosjekt- eller testleder at hen kan ta på seg ulike roller og forstå både de tekniske behovene til kunden og formidle kundens tekniske behov til teamet. En prosjekt- eller testleder setter strukturen og tidslinjen for et kundeprosjekt, og sørger for at teamet når alle målene til rett tid.  

Hvem jobber her? 

Alle konsulentene som jobber med dette, har teknisk forståelse og brenner for å lede prosjekter. Vi er et inkluderende og aktivt fagmiljø med over 200 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi lever for å levere stabile, trygge og fremtidsrettede infrastrukturtjenester og -prosjekter til våre kunder, og er genuint opptatt av riktig kvalitet til riktig tid og avtalt kostnad.  

Sopra Steria har bygget et stort og mangfoldig prosjekt- og testledermiljø som utvikler de beste lederne med den riktige verktøykassa. Vi driver derfor mye med kompetanseutvikling, faglig påfyll og tilrettelegging for erfarings- og kunnskapsdeling.  

Risiko og styring er et forretningsområde der vi leverer rådgivningstjenester som hjelper kundene våre med å ha god styring og kontroll i virksomheten. Vi jobber med å skape verdi, og å bevisstgjøre kundene om både dagens og morgendagens utfordringer.  

Vi bistår kundene våre med å identifisere, vurdere, håndtere og kommunisere risikoer som virksomheten står overfor, noe som gir dem bedre styring gjennom å ha et bedre beslutningsgrunnlag. Vi sikrer at virksomheten har systemer og struktur på plass for å gi trygghet for at mål og resultatkrav oppnås. God styring skal ivareta at nødvendige tiltak besluttes og iverksettes, at virksomheten drives i tråd med krav og føringer, og at tilstrekkelig styrings- og beslutningsgrunnlag er til stede.​​​​​​​​​​​​​​  

Vi har flere fagområder for å hjelpe kundene våre med god kontroll på risiko og styring:   

Virksomhetsstyring/Corporate Governance handler om å bistå virksomheter med å oppnå sine mål. Mange virksomheter har over tid bygget opp store og komplekse strukturer som gjerne blir til hinder for effektiv beslutningstaking og gjennomføring, og er usikre på hvordan dagens styringsmodell møter morgendagens utfordringer. Vi har solid kompetanse og erfaring med styring, fra tradisjonell virksomhetsstyring til smidige prosesser hvor vi benytter OKR (Objectives and key results) som rammeverk for å omsette strategi til økt handlekraft og konkrete resultater.  

Informasjonsforvaltning/Information Management, her bistår vi våre kunder med å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og virksomheter, og hvordan god informasjonsstyring kan bidra til å ta de riktige beslutningene i en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å utrede, planlegge og innføre nye IT-systemer for informasjonsforvaltning, dokumentasjon og digital samhandling, inkludert alt fra rådgivning og sparring med ledelsen, via implementering til praktisk opplæring og støtte til ansatte.
 
Digital samhandling og Microsoft 365 har blitt en stor del av hverdagen for veldig mange. Dette har gjort det desto viktigere å ha styr på informasjonen og arbeidsfilene vi jobber med, og samhandle ryddig og klokt. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å samhandle godt og effektivt digitalt, og ta vare på informasjon. Vi rydder opp i digitalt kaos, ved å finne ut hvordan virksomheten kan bruke sine digitale verktøy, foreslå helhetlige føringer for digital samhandling, og så hjelpe dem med å innføre og etterleve dette i praksis. 

Personvern, her jobber vi overordnet med strategisk rådgivning. Vi jobber med å skape verdi, og å bevisstgjøre kundene om både dagens og morgendagens utfordringer. Personvernkonsulentene hjelper virksomheter til å forstå hva som må gjøres for å ivareta personvernet, hvordan jobbe best mulig for å få personvern inn som en sentral del av arbeidsprosesser og hva slags konsekvenser behandlinger av opplysninger kan få for den enkeltes personvern. 

Hvem er du? 
Du liker struktur og orden, og kommuniserer godt og tydelig. Du ser sammenhenger og liker å være i kontakt med mennesker. Du er god til å skape struktur ut fra kaos, har et øye for detaljer og er kvalitetsbevisst. Selv om du ikke skal jobbe direkte teknisk, så er det viktig at du er interessert i teknologi og holder deg oppdatert. Du ser også verdien og endringen teknologien kan bidra til – i samhandling med mennesker, ute i samfunnet.  

Du ønsker å jobbe innen sikkerhet, personvern, informasjonsforvaltning, samhandling, risikohåndtering, brukeradopsjon med innføring og opplæring, virksomhetsstyring eller prosessforbedring. Har du interesse for ett eller flere av disse fagfeltene, er vi ganske sikre på at du kan lære mye hos oss.   

Hvordan jobber vi?  
Innen risiko og styring jobber vi med rådgivning innen alt fra virksomhetsstyring og risikostyring, til god håndtering av informasjon både med tanke på forvaltning, samhandling, sikkerhet og personvern. Vi sitter som regel på kundesiden, hvor vi er en strategisk rådgiver som hjelper kundene våre med å sikre god kontroll og styring i sin virksomhet. Vi jobber som oftest i team og har ofte, men ikke alltid, flere kundeoppdrag i parallell. Vi engasjeres for alt fra enkeltstående kurs og workshops, til kartlegginger og analyser, til strategiske anbefalinger og videre innføring og etterlevelse. Vi leverer både oppdrag som strekker seg over noen uker eller måneder, men også oppdrag som er langvarige samarbeid over flere år.  

Hvem jobber her?
Hos oss jobber konsulenter med sterk fagkunnskap, gjerne kombinert med bransjekunnskap innen blant annen retail/handel, bank og finans, offentlig sektor, transport, energi og helse. Felles for alle er evnen og lysten til å dele av sin kunnskap og gjøre hverandre bedre – på tvers av fagområder.  

Strategi og innovasjon er det området som jobber tettest opp mot lederne på øverste nivå hos våre kunder. Vi jobber med forretningssiden av virksomhetene hvor vi er del av strategiprosesser, leder strategiske initiativ, skaper verdi gjennom å gjøre virksomheter mer datadrevne eller er med å utvikle våre kunders innovasjonskraft og -evner.

Det er viktig for oss at alle våre rådgivere forstår hvordan teknologi påvirker virksomheten, og at vi kan være gode rådgivere knyttet til hvilke muligheter teknologien gir for våre kunder. Innen fagområdet strategi og innovasjon jobber vi med:

Strategi vi jobber både med virksomhets- og digitaliseringsstrategier, men også med bistand i gjennomføring av strategiske initiativ hos kundene. Våre rådgivere er preget av å ha en bred forståelse av kundens behov, og er i stand til å hjelpe kundene med å sette retning.  

Innsikt og analysevi hjelper kundene med innsiktsarbeid innen ulike områder, utredninger og kartlegginger knyttet til forretningsbehov, men også hvordan våre kunder kan utnytte egne data til å gi enda større forretningsverdi. For å være en god rådgiver innen disse områdene er det viktig med en god kombinasjon av strategisk vurderingsevne og teknologiforståelse/-kompetanse. 

Innovasjon og forretningsdesignvi bistår kundene i å ta «det neste steget». Hvordan kan vi gjøre egen organisasjon mer innovativ? Hva vil det kreve av egen organisasjon? Og hvordan sikrer vi at vi som organisasjon forsetter å utvikle både innovasjon og konkurransekraft. Her fasiliteter vi innovasjonsprosesser, jobber med konseptutvikling, tjenesteutvikling og kreativ problemløsning.  

Bærekraft - Sopra Steria er et av Norges sterkeste fagmiljø innen bærekraft og digital transformasjon. Hvis du brenner for bærekraft og ser mulighetene som teknologien gir i å løse fremtidige utfordringer, vil du hos oss få muligheten til å lære mer om hva virksomheter må gjøre for å sikre en omstilling som både gir økt konkurransekraft, og som bidrar til at klimamålene kan nås. Det er viktig for våre kunder at nye reguleringer innen klima og miljø ikke bare fører økte krav til rapportering og etterlevelse, men at våre kunder også blir i stand til å utnytte de mulighetene en grønn omstilling gir.

Hvem er du? 
Du liker struktur og orden, og kommuniserer godt og tydelig. Du ser sammenhenger og liker å være i kontakt med mennesker. Selv om du ikke skal jobbe direkte teknisk, så er det viktig at du er interessert i teknologi og holder deg oppdatert. Du ser også verdien og endringen teknologien kan bidra til – i samhandling med mennesker, ute i samfunnet. Du ønsker å jobbe innen prosjektledelse, strategi, organisasjonsutvikling, endringsledelse, innovasjon, analyse, økonomi, virksomhetsstyring eller prosessforbedring. Har du interesse for ett eller flere av disse fagfeltene, er vi ganske sikre på at du kan lære mye hos oss.  

Hvordan jobber vi? 
Innen strategi og innovasjon jobber vi med rådgivning innen alt fra strategi og prosessforbedring til endringsledelse og bærekraft. Mye av rollen går ut på å identifisere og realisere potensialet som ligger hos våre kunder, og gi dem strategiske råd på veien mot å bli mer digitaliserte og fremtidsrettede. Videre vil du kanskje lede dem gjennom prosessen, ofte sammen med et større team med ulik kompetanse fra Sopra Steria.  

Hvem jobber her? 
Hos oss jobber konsulenter med bransjekunnskap innen blant annen retail/handel, bank og finans, offentlig sektor, energi og helse. Felles for alle er evnen og lysten til å dele av sin kunnskap og gjøre hverandre bedre – på tvers av fagområder. 

Utfordringene våre kunder står overfor i dag krever et helt annet fokus på hvordan man jobber helhetlig med forretningsutvikling, digitalisering og bærekraft enn for bare noen år siden.

Innovasjon, smidig transformasjon med produktutvikling og forvaltningsteam krever mange ulike nivåer av ledelse og styring, både hos oss og i kundeprosjektene våre. 

I Sopra Steria får du mulighet til å jobbe med teknologiledelse og forretningsrådgivning i flere av våre fagavdelinger, fra forretningsplattformer, data og AI, systemutvikling, testledelse, produkt- og prosjektledelse til rådgivning og design. Kundeprosjektene du kan få ta del i kan variere fra mindre innovasjonsprosjekter, ledelse av tverrfaglige produktutviklingsteam, ledelsesstøtte i store transformasjonsprosjekter til endringsledelse og organisasjonsutvikling. 

Hvem er du?
Du er en analytisk teknolog med god forståelse eller interesse for kundesentrisk forretningsutvikling, innovasjon, smidig organisering, industrielle prosesser, digital produktutvikling eller gjerne en kombinasjon av disse. Som problemløser fasiliterer du tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, og er i stand til å kombinere strategisk analyse med operative roller.

Kommunikasjon og forståelse for flere fagområder vil være svært viktig for å skape gode team, psykologisk trygghet og en endringsvillig kultur, uavhengig av hvilke nivåer i organisasjonen man arbeider innenfor. 

Hvordan jobber vi?
Hos oss jobber våre rådgivere og teknologiledere som en del av våre team eller i selvstendige strategiske rådgivningsroller innenfor sine spesialistområder. Som nyutdannet vil du få god støtte og trening innenfor områdene du ønsker å utvikle deg til å bli bedre innenfor, og du vil ha en bred kundeportefølje å kunne utvikle deg videre innenfor de sektorene eller bransjene du syns er spennende. 

Hvem jobber her?
For å være en god teknologileder hos oss trenger du erfaring og tillit som leder eller coach. Erfaringen har du enten med deg når du kommer inn i Sopra Steria, eller du utvikler deg i de retningene du ønsker deg sammen med oss. Bakgrunnen og erfaringen du har, kan komme fra alle områder Sopra Steria jobber med i dag og i fremtiden. Det viktigste er at du ønsker å bruke din kombinasjon av analytisk forretningstankegang og problemløsningsevne til å spille andre gode og tette gap mellom ulike ledernivåer eller transformasjonsprosesser.

Søk graduate-stilling

I vårt rekrutteringssystem fyller du inn informasjon om deg selv, hvilken by du ønsker å jobbe i, samt de fagområdene du er interessert i. Husk å laste opp CV, søknadsbrev og karakterutskrifter fra videregående og høyere utdanning.

| Vivian Andresen

Prosjektledelse – bli klar for solo-flight
Les mer

Du kan jobbe i spennende prosjekter

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Norsk Kylling: Datadrevet innsikt gir bedre dyrevelferd og mer bærekraft

| Ola Holm

Du kan også bli strategisk IT-rådgiver
Les mer

Vil du vite mer?

Heidi Gulli
Heidi Gulli
Leder for rekruttering av nyutdannede