Samhandling

Ny teknologi og nye måter å samhandle på, åpner for muligheter til forbedret informasjonshåndtering.

Dette fører til mer effektiv samhandling og økt innovasjonsevne på tvers av avdelinger, lokasjoner og landegrenser. 

Det er en økende forventning fra ansatte om effektive samhandlingsløsninger og mulighetene for en digital arbeidsplass. Potensialet for å fremme innovasjon og produktivitet gjennom målrettet samhandling har aldri vært større.

Hvilke utfordringer kan løses ved hjelp av god samhandling?

Endringer i våre kommunikasjons- og samhandlingsmønstre presses på den ene siden fram av endrede kommunikasjonsvaner og våre ansattes forventinger til effektive samhandlingsverktøy. På den andre siden opplever de fleste virksomheter et sterkt press for stadig økt grad av effektivisering og nye måter å jobbe smartere på.

For å kunne henge med i en verden hvor endringene går stadig fortere, er man nødt til å ha smidige organisasjoner som både kan fremme nyskapning og endre seg fort. En god samhandlingskultur og gode samhandlingsverktøy er essensielt for å kunne oppnå dette.

Hva er vårt løsningsforslag for samhandling?

Nøkkelen til forbedret samhandling ligger i skjæringspunktet mellom mennesker, prosesser og teknologi.

Ved innføring av nye samhandlingsløsninger er teknologi kun en liten del av veien til målet. For å lykkes kreves en helhetlig og strategisk tilnærming med fokus både på forretningens mål og brukernes behov. Sopra Steria har utarbeidet et metoderammeverk som kobler sammen teknologi, nye samarbeidsformer, adopsjon, innføring og gevinstrealisering.

Metoden består av flere arbeidsstrømmer som både kan gjennomføres hver for seg, eller som integrerte deler av et prosjekt

Hva slags verdi vil god samhandling gi deg?

Økt effektivitet

Du får økt effektivitet ved at kommunikasjonen går raskere og at medarbeiderne lettere finner fram til riktig adresse. Folk får raskere svar på det de lurer på. Forskning anslår en potensiell produktivitetsøkning for kunnskapsarbeidere på opp til 25 prosent ved effektiv bruk av moderne samhandlingsløsninger.

Bedre innovasjonsevne og mer fornøyde ansatte

De ansatte forventer i større grad den samme type arbeidsverktøy og kommunikasjonsform som i privatlivet.  God samhandling skaper en nærmere tilhørighet til organisasjonen, og lar også idéer og forbedringsforslag blomstre.

Mer smidig organisasjon

Levende virtuelle og fysiske nettverk på tvers av etablerte strukturer, korte distanser for kommunikasjon og lav terskel for deltagelse fører til mer smidige organisasjoner. Dette er en evne som er avgjørende i en tid hvor endringstakten bare øker og stadig flere bransjer blir berørt av radikal endring

Hvorfor velge oss til å hjelpe deg med dine samhandlingsutfordringer?

Sopra Steria har et stort og dedikert fagmiljø for samhandling i Sopra Sterias miljø for forretningsrådgivning. Sammen dekker vi de ulike fagdisiplinene som inngår i sosiale intranett som samhandling, kommunikasjon, kunnskapsdeling, endring, organisasjon og prosesser.

Vi kombinerer kunnskap om nye samhandlingstrender og teknologier som SharePoint og Yammer, med ekspertise på tradisjonelle områder som kunnskapsledelse, organisasjonsutvikling, endringsledelse, prosesseffektivisering, sikkerhet og innføring og utvikling av IT-systemer.

På denne måten hjelper vi våre kunder å bygge samhandlingstjenestene inn i etablerte strukturer. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe deg til å se samhandling, kommunikasjon og informasjonsforvaltning i et helhetlig perspektiv, koblet opp mot forretningens kjerneprosesser og strategi.

Eksempler på våre tjenester:

  • Etablering av samhandlingsstrategier
  • Rådgivning og innføring av Entreprise Social
  • Anskaffelse og innføring av samhandlingsløsninger og intranett
  • SharePoint-rådgivning

Vil du vite mer?

Per_Sivertsen_120x120Per Sivertsen

Consulting Director
Tlf: +47 484 08 978
E-post: per.sivertsen@soprasteria.com