Process og funksjonell design

I dag skjer utvikling av nye systemer og tjenester raskere enn tidligere, og kravene endres fortløpende. Derfor er det forretningskritisk med gode analyser i forkant, og essensielt med tett oppfølging underveis.

Vi i Sopra Steria mener at funksjonell arkitektur bidrar til økt verdiskapning for våre kunder. Vår erfaring har vist at kontinuitet er en viktig faktor for å ivareta en helhetlig, konsistent og forankret produktrealisering. Våre tjenester sikrer fremdrift og beslutningskraft i kundens prosjekt. Vi bidrar dermed til å redusere risikoen og øke kvaliteten.

Den funksjonelle arkitektens fag er produktrealisering, fra behov til system. Vi jobber der det kreves at vi blir involvert for å sikre dette. En funksjonell arkitekt har særskilt fokus på kontinuerlig forankring på tvers av faser, nivåer og fagområder.

Våre tjenester innen prosess og funksjonell design:

Erfarne funksjonelle arkitekter holder fokus på produktet og kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk erfaring. Vi samarbeider på tvers av fagområder og fungerer som et bindeledd mellom IT og forretning, prosjekt og linje.

Vår tjeneste Produktrealisering – fra behov til system kan leveres som en fullstendig prosess fra start til slutt, som enkeltstående elementer, eller settes sammen etter virksomhetens behov:

  • Situasjonskartlegging og –analyse
  • Behov og kravspesifisering
  • Funksjonelt målbilde
  • Kost/nytte-analyse – prioritering av krav og behov
  • Produktoppfølging
  • Produktkøetablering og –detaljering
  • Utarbeidelse av akseptansekriterier
  • Endringshåndtering og –dokumentasjon
  • Oppfølging av produkt, inkludert kontinuerlig forbedring og verifisering av krav og behov.

Situasjonskartlegging og –analyse

Kartlegging av dagens situasjon. Vi tilbyr en grundig kartlegging og analyse av deres nåværende arbeidsprosesser, rutiner, systemer og interessenter for å kunne avdekke områder hvor systemstøtte er hensiktsmessig. Dette resulterer i et godt dokumentert utgangspunkt for videre arbeid med fremtidig løsning.

Behov og kravspesifisering

Identifisering av ønsket situasjon - Med utgangspunktet i virksomhetens visjon og strategier identifiserer vi virksomhetens behov og krav for en fremtidig løsning. Sammen med brukerne, fagpersoner og ledelsen avdekker, systematiserer og formulerer vi deres behov og krav for en ønsket løsning.

Funksjonelt målbilde

Målbildeutarbeidelse: Ved hjelp av en gapanalyse identifiserer og utformer vi funksjonelle målbilder. Innenfor et omforent målbilde konkretiserer vi behov og krav som er forankret hos brukerne, fagpersoner og ledelsen.

Kost/nytte-analyse

Kost-/nytte-analyse - De funksjonelle målbildene grovestimeres utfra ønsket funksjonalitet og foreslått teknisk løsning, og tilknyttede kvalitative og kvantitative gevinster blir beskrevet. Vi analyserer de funksjonelle målbildene og identifiserer konsekvenser knyttet til manglende realisering av disse. Analysen gir et dokumentert business case og benyttes som et verktøy for prioritering

Produktoppfølging

Vårt hovedfokus er et best mulig produkt for virksomheten. Dette innebærer at vi balanserer alle interessenters innspill og behov forankret i et helhetlig produktperspektiv. Vi sørger derigjennom for at det funksjonelle målbildet blir godt ivaretatt.

Produktkøetablering og –detaljering

Sammen med dere detaljerer vi de funksjonelle målbildene til krav utformet på et språk som både forretning og IT forstår.  Kravene blir deretter prioritert i henhold til forretningsmessige behov og formuleres som oppgaver i en produktkø. Produktkøen brukes som en fleksibel kravspesifikasjon i et utviklingsprosjekt.

Detaljering av produktkøen - Vi samarbeider på tvers av kompetanseområder for å samle tekniske og funksjonelle krav i en detaljert produktkø. Denne brukes som utgangspunkt for planlegging av konstruksjonsfasen og inndeling i sprinter.

Utarbeidelse av akseptansekriterier

Vi kan bistå i utarbeidelsen av akseptansekriterier basert på de funksjonelle kravene som er definert i produktkøen.

Endringshåndtering og –dokumentasjon

Vi anser det som vesentlig at alle endringer dokumenteres og forankres hos ledelsen, fagpersoner og brukerne. Med utgangspunkt i en omforent funksjonell kravspesifikasjon bistår vi i håndteringen av endringer i omfang og funksjonalitet. Ved nye eller endrede krav gjennomfører vi en analyse av konsekvensene for produktet. Analysen danner grunnlag for prioritering av nye og endrede krav i samarbeid med ledelsen, fagpersoner og brukerne. 

Grundig analyse

Vi tilbyr en grundig analyse av din situasjon for å kunne identifisere områder hvor systemstøtte er hensiktsmessig og nødvendig. I samarbeid med ledere, brukere og IT-arkitekter utarbeider vi et omforent målbilde med en tydelig beskrivelse av krav og behov.

Basert på dette skisserer vi den best mulige løsningen og etablerer en hensiktsmessig produktkø som er klar for utvikling. Deretter følger vi produktet med fokus på spesifisering, prioritering, endringshåndtering og kontinuerlig forbedring gjennom utvikling via test, til produksjonssetting.

Øk virksomhetens verdi

I utviklingsprosjekter er det behov for å sørge for at all funksjonalitet som lages, er optimalisert for å støtte kundens prosesser og forretningsmål. Det er også behov for å gjøre nødvendige prioriteringer underveis, noe som er avhengig av strategi, kost/nytte samt planlagte og pågående prosjekter og aktiviteter.

Sopra Steria har en egen avdeling med funksjonelle arkitekter som kan bistå i arbeidet.

Vil du vite mer?

Fredrik_DahlFredrik Dahl-Jorgensen

Avdelingsleder Design
Tlf: +47 990 10 909
E-post: fredrik.dahl-jorgensen@soprasteria.com