Statens vegvesen: BOLC - en digital tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden

| minutter å lese

Bakgrunn

Statens vegvesen (SVV) bygger noen av verdens mest avanserte broer. Flytebroen over Bjørnafjorden vil gi vesentlig redusert reisetid sammenlignet med dagens ferjeløsning, og vil bli verdens lengste. Arbeidet vil kreve ny, avansert teknologi. En viktig del av Statens vegvesens arbeid med å få kostnadene ned og nytten opp, er bruken av ny teknologi og digitalisering.  

Risikovurderinger utført i utbyggingsprosjektet har identifisert digital logistikk som en risiko og kilde til stor usikkerhet. Med digital logistikk menes tilgjengeliggjøring av informasjon om alt fra konstruksjonenes geometri, objekters attributter og tilhørende produktdokumentasjon til styring av byggeprosessen, med tanke på styring og oppfølging, samt gjennomføring av prosjektet og ansvaret som tilligger Statens vegvesen som byggherre. 

For å redusere denne risikoen, utvikles et dashbord som gir byggherren et helhetlig bilde av prosjektstatus. Dashbordet heter Bjørnafjorden Open Live Center (BOLC). Hovedmålet er å redusere risiko i prosjektgjennomføringen gjennom bedret sanntidsinformasjon og oppfølging av leverandører. 

Ved å samle relevant informasjon fra en rekke informasjonskilder, skal Statens vegvesen raskt og enkelt kunne få oversikt over status i hele prosjektets livsløp, fra prosjektering, til drift og vedlikehold, og videre til konstruksjonen fjernes/rives. Dette er i tråd med Statens vegvesens mål om å bli 100 prosent digitalt modellbaserte i prosjektene i hele livsløpet.  

 


Hva Sopra Steria har bidratt med 

Statens vegvesen har engasjert Sopra Steria for å utvikle BOLC. Første fase av oppdraget har vært en pilot, der vi har utarbeidet en dashbord-løsning for Bjørnafjorden-prosjektet.   

  • Sopra Steria har bidratt med ca. 10 konsulenter i roller som tech lead, team lead, tjenestedesigner, interaksjonsdesigner, grafisk designer, frontend-utvikler, backend-utvikler, fullstack-utviklere, test lead og funksjonell arkitekt. I teamet har Sopra Steria også hatt med en bruingeniør og BIM-ekspert fra Cowi, samt Areo som har bidratt med kompetanse innen åpne filformater. 

  • Statens vegvesen har hatt produkteier og løsningsarkitekt i prosjektet og har bidratt med ekspert- og fagkompetanse ved behov.  

  • Teamet har jobbet tverrfaglig og har jobbet etter et agilt arbeidssett basert på Scrum og Kanban, med Sopra Steria som en pådriver for å jobbe smidig. 

BOLC er et webbasert dashbord som benytter modellbaserte kilder og andre komponenter som gjør viktig og relevant informasjon om prosjektet tilgjengelig. De modellbaserte kildene utgjør til sammen en digital tvilling av broen, som visualiseres i en 3D-modell i dashbordet. BOLC viser prosjektinformasjon knyttet til HMS, økonomi, fremdrift, kvalitet og klima. I tillegg vises rapporterte saker som må løses. Informasjonen hentes fra ulike applikasjoner som er integrert med løsningen.  

Effektiv visualisering av data er svært viktig for at BOLC skal kunne gi brukeren en rask oversikt over status. «Ett blikk er nok» har vært en ledestjerne i arbeidet. I BOLC presenteres status, utvikling og prognoser ved hjelp av tall, grafer, trafikklys (rød-gul-grønn) og annen infografikk. Slik oppdages utfordringer raskere og beslutninger kan tas mer presist. 3D-modellen av broen er en viktig støtte til å forstå tallmaterialet. Modellen brukes for å vise enkeltelementer knyttet til øvrig presentert informasjon, samt visuelt formidle hvor i broen det gjelder. 


Dashboard E39 Bjørnafjorden

Dashboardet gir mange muligheter for viktig informasjon 


Hvilken verdi skapte dette for kunden 

«Vi leter alltid etter muligheter for å få kostnadene ned og nytten opp. Gjennom økt digitalisering og ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi bli mer effektive, og ikke minst utvikle de gode løsningene som gir en merverdi for samfunnet og brukerne rundt oss», sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.   

Dashbord-løsning BOLC er utviklet spesielt for Bjørnafjorden-prosjektet, men pilotprosjektet har synliggjort verdien av å kunne presentere planer, utvikling og status i prosjektet i et oversiktlig dashbord. Løsningen kan bidra til bedre oppfølging av alle prosesser og leverandører i byggeprosjektet, og til å sikre fremdrift og reduserer risiko i prosjektet. 

Med tilgjengelige, maskinlesbare og standardiserte, åpne filformater og kildekoder, er det mulig å videreutvikle dashbord-løsningene for både Bjørnafjorden-prosjektet og andre fremtidige prosjekter, enten i regi av Statens vegvesen eller andre aktører.

Fakta 

  • I prosjektet har vi samarbeidet med BuildingSMART for å utvikle nye internasjonale standarder for de åpne filformatene BCF og IFC, gjennom å forbedre datastrukturen iht. standarder i byggebransjen. Dermed har vi bidratt til å legge grunnlaget for at nye prosjekter kan benytte denne teknologien i fremtiden.   

  • BOLC er rollebasert, som betyr at den enkelte rolle får et brukergrensesnitt tilpasset sin arbeidshverdag. For piloten har vi rollene prosjektleder og publikum, mens det senere kan utvikles dashbord for f.eks.  byggeledere, prosjekteringsledere og kontrollører.  

  • Piloten er utviklet med en brukersentrert tilnærming, der kontekst og behov hos brukergruppen er utgangspunkt for design av løsning. Prototyper og løsningsforslag er blitt kontinuerlig testet av reelle brukere og tilpasset tilbakemeldinger underveis. 

  • Underliggende strukturer for dataflyt er basert på standardiserte åpne dataformater. Kildekoder, filformater og API-er er alle åpne, slik som IFC, BCF og semantisk web. Ambisjonen er at løsningen på sikt skal kunne brukes av allmenheten. Kodebasen er Open Source Licensed, slik at andre aktører potensielt kan benytte dataene og bidra til videre utvikling, som kan sikre et langt liv til glede for alle som ønsker å bruke løsningen. Andre kan også ta løsningen inn i eget produkt, og bidra til videre utvikling av løsningen til glede for flere utbyggingsprosjekter i SVV. Det har også vist seg at løsningen kan brukes til å bli klar og tydelig i kravstillingen til leveranser i modellbaserte prosjekter. De som benytter BOLC-løsningen bidrar til at leverandører og kunder får en felles forståelse av leveranser i modellbaserte prosjekter.

     Dashboard tall for klima

Dashboard for å se klimamål

 

Lenker til informasjon om pilotløsningen

Relatert prosjekt med Sopra Steria

 

 

 

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig

Direktør for forretningsutvikling, transport

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle