Alt du trenger å vite om Åpenhetsloven

av Bastian Klunde - Director ESG Consulting, Sopra Steria Footprint
| minutter å lese

Er bedriften din en av de nærmere 9000 norske selskapene som omfattes av Åpenhetsloven? Hvis svaret er ja, er vårt neste spørsmål: Har dere fulgt kravet om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger enda? Les mer om hvordan dere kommer i gang med dette – og hvordan dere unngår skyhøye gebyrer.

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven ble innført 1. juli 2022, og stiller i praksis krav til at cirka 9000 norske selskaper må gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold.

Hvem gjelder Åpenhetsloven for?

Loven gjelder for alle større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg vil loven gjelde for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge. 

Det inkluderer bedrifter som oppfyller to av tre vilkår:

 • Salgsinntekt på 70 millioner
 • Balansesum på 35 millioner
 • Har i gjennomsnitt ansatt 50 årsverk i løpet av regnskapsåret

Det er antatt at dette i dag gjelder 270 store og 8650 mellomstore norske selskaper.

Pliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger

Virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven er pliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger. De må også forberede seg på å gi informasjon om virksomheten til forbrukere, journalister og andre interessenter som ber om dette skriftlig.

Å gjøre for aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge, forebygge og begrense risiko samt forhindre skade forårsaket av virksomheten selv – i leverandørkjeden eller gjennom forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven og rapportering: Oppdatert veiledning

Ifølge Åpenhetsloven § 5 skal virksomhetene omfattet av loven offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Dette skal skje årlig og innen 30. juni.

Redegjørelsen skal inkludere:

A: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering

En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her skal virksomheten beskrive:

 • Hvordan de er organisert på et overordnet nivå 
 • Hva slags produkter og tjenester de tilbyr 
 • Markeder de opererer i 
 • Hvordan de har forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner 
 • Varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser

B: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Redegjørelsen må:

 • Knyttes til de konkrete aktsomhetsvurderingene som virksomheten har utført  
 • Opplyse om faktiske negative konsekvenser som virksomheten har avdekket  
 • Opplyse om vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket  

Virksomhetene kan også inkludere informasjon om: 

 • Hvordan risikoområdene er prioritert 
 • Kriteriene for prioritering

C: Opplysninger om tiltak

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen må:

 • Beskrive tiltak de har iverksatt eller kommer til å iverksette for å stanse eller begrense slike negative konsekvenser som er beskrevet under punkt B.

Dette kan for eksempel være informasjon om: 

 • Systemer for å motta og håndtere klager 
 • Hvordan virksomheten retter opp negative konsekvenser der det er påkrevd, og gir eventuell erstatning eller oppreisning 
 • Interessentdialog med særlig utsatte grupper, eksempelvis urfolksgrupper 
  Bransjesamarbeid for å løse utfordringene

De skal også beskrive oppnådde eller forventede resultater av tiltakene. Som et minimum:

 • Redegjøre for hvordan tiltakene har bidratt til eller forventes å bidra til å redusere risiko eller rette opp faktiske negative konsekvenser. 

Ny maksgrense for overtredelsesgebyrer: Brudd på Åpenhetsloven blir dyrt

Det er Forbrukertilsynet som har ansvar for at Åpenhetsloven overholdes av virksomhetene. Brudd på å følge opp kravene kan resultere i høye gebyrer.

I 2020 ga Stortinget regjeringen en frist for å følge opp et EU-direktiv for maks-satser av overtredelsesgebyrer. Dette har nå blitt gjort.

Maksgrensen for overtredelsesgebyrer er i dag inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning, eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

Trenger du hjelp med å komme i gang?

 Mange bedriftsledere vet ikke hvor de skal begynne for å innfri lovkravene knyttet til Åpenhetsloven.

I Sopra Steria Footprint har vi et sterkt lag med ekspertise på feltet. Seniorrådgiver i Sopra Steria Footprint, Benedicte Bjerknes, har spisskompetanse på Åpenhetsloven, i tillegg til bred erfaring fra ESG-arbeid.

– I Footprint prioriterer vi å gjøre opp status for selskapets arbeid, før vi peker på nødvendige og konkrete tiltak som sikrer at selskapet ikke bryter loven. Da ligger forholdene til rette for at arbeidet også kan gi forretningsmessige fortrinn fremover, forteller Benedicte.

Les også: ESG – enkelt forklart

Slik hjelper vi deg å svare ut kravene i Åpenhetsloven

Vi hjelper deg gjerne med og effektivt svare ut kravene i Åpenhetsloven, i tråd med gjeldende internasjonale rammeverk. 

En god start ser for eksempel slik ut:

 • Introduksjonsmøte: Hva er Åpenhetsloven, hvordan påvirker den din bedrift, og hva må du gjøre?
 • Gapanalyse: Hvordan står du i dag for å imøtekomme Åpenhetslovens krav?
 • Aktsomhetsvurderinger: Vi bistår med å kartlegge og prioritere risiko i virksomheten og leverandørkjeden.
 • Rapportering/redegjørelse: Vi hjelper deg med slik at du har det du trenger til rapportering og redegjørelse innen 30. juni
 • Tilgjengeliggjøring av informasjon: Vi kan hjelpe deg med nettside-vurdering, og bistand med tilgjengeliggjøring av informasjon.

Har du spørsmål om implementering og gjennomføring i din virksomhet? Ta kontakt!

Search

Se alle blogginnleggene våre