Helsedirektoratet: Helhetlige tjenester for alvorlig syke barn med behov for sammensatte tjenester

| minutter å lese

Eksperimentering som metode i møtet med store samfunnsfloker. Målet er at brukerne skal slippe å være koordinator mellom tjenestene.

Bakgrunn for prosjektet

Å få et alvorlig sykt barn er definert som en av syv livshendelser i den nasjonale digitaliseringstjenesten: «På tvers av sektorer skal vi jobbe sammen for å utvikle tjenester som oppleves sammenhengende for brukerne. Brukerne skal slippe å være koordinator mellom tjenestene.» 

Helsedirektoratet koordinerer utviklingen av helhetlige og sømløse offentlige helsetjenester for barn med sammensatte behov og deres familier. 

EGGS har hjulpet Helsedirektoratet med å identifisere hvorfor utfordringer oppstår, sammenhengen mellom dem og funnet nye metoder for å jobbe med løsninger.

 

Hva bidro EGGS med?

Økt forståelse for og innsikt i utfordringene

Familier som trenger sammensatte tjenester fra flere sektorer og aktører, opplever at det er svært vanskelig å få riktig hjelp og at det mangler koordinering mellom de ulike tjenestetilbudene. I gjennomsnitt bruker disse familiene 19 timer i uken på å finne informasjon og koordinere tiltakene.

Prosjektet «Alvorlig sykt barn» har som mål å forstå hvor problemene oppstår og hvordan de henger sammen, for deretter å utvikle et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tjenestetilbud til familier med alvorlig syke barn og behov for sammensatte tjenester.


Offentlig sektor leverer noen av de viktigste tjenestene i livet vårt. Mange dedikerte og dyktige offentlige ansatte jobber svært hardt for å hjelpe oss mennesker, så det var med stor ydmykhet vi tilnærmet oss denne oppgaven.

Sigrun Vik, Head of Health, EGGS Design


Eksperimentering: En trygg ramme for innovasjon

Innovasjon i offentlig sektor er komplekst, med mange interessenter på alle beslutningsnivåer. Vi designet ulike scenarier og brukte eksperimentering som metode for å lære og samtidig samle ny, dypere innsikt om utfordringene. Scenariene ufarliggjorde situasjoner, og gjorde det trygt å diskutere barrierer i prosesser, rutiner og samhandling mellom tjenestetilbydere. Det ble en trygg ramme for å jobbe med innovasjon, teste løsninger, dele erfaringer og lære av hverandre.

I begynnelsen handlet det mye om å tørre å starte et sted. Å våge å gjøre ting annerledes. Eksperimenteringen ga oss nye verktøy som vi tok i bruk – og de fungerte virkelig godt!" Sophie Bouffard, Flekkefjord kommuneEksperimentering som metode tar oss et skritt videre. Fra å se på store tjenestekart på papir, kan vi teste ut nye måter å samarbeide på i praksis, på tvers av sektorer og departementer. Det gjør oss i stand til å teste ulike tiltak raskt, i trygge omgivelser.

Verdi for Helsedirektoratet

Økt forståelse og overblikk gir trygghet i prosjektene

Det fantes allerede mye data og kunnskap om hva som ikke fungerte. Imidlertid fantes det lite innsikt i hvorfor. Vi jobbet i flere måneder med å forstå og tegne ut mekanismene og driverne i det store tjenestemaskineriet. Når vi oppsummerte, visualiserte og prioriterte utfordringene, ble de tydeligere og enklere å forstå. Kombinert med eksperimentell tilnærmingen for testing av scenarier og løsninger, utviklet vi 45 konkrete forslag til prosjekter som sammen kan bidra til et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tjenestetilbud for familier med alvorlig syke barn og barn med sammensatte behov.

Dette overblikket gjør det enklere for Livshendelsen Alvorlig Sykt Barn å vite at de er på riktig kurs, også når de jobber med enkeltprosjekter. De har fått en struktur for å spore og måle resultater, og sikre riktig prioritering av tiltak. Dette muliggjør også at flere tiltak kan settes i verk samtidig, og at de hele tiden har familien og barnet i fokus. 


Veien videre

Livshendelsen Alvorlig Sykt Barn har allerede startet med to av de foreslåtte tiltakene, prosjektene «Rett på» og «Enklere tilgang til informasjon (ETI)». ETI skal forbedre informasjonstilgangen til familiene og barna, og Helsedirektoratet fikk i juni 2022 bevilget 57 millioner kroner til videre arbeid med dette prosjektet. 

 

Lenke til engelsk versjon på EGGS sine nettsider.

 

 

Se video

Alvorlig sykt barn

EGGS har på oppdrag fra Helsedirektoratet jobbet med å analysere og forstå alle nivåene i hele systemet; fra den direkte samhandlingen mellom familiene og tjenestetilbyderne, til lovgivning, finansieringsmodeller, organisering, samarbeid og koordinering mellom sektorene på alle nivåer. 

EGGS har jobbet med å analysere og forstå alle nivåene i hele systemet; fra den direkte samhandlingen mellom familiene og tjenestetilbyderne, til lovgivning, finansieringsmodeller, organisering, samarbeid og koordinering mellom sektorene på alle nivåer.  

Åshild Stav

Åshild Stav

Creative leader, Service design

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle