Helsedirektoratet: Kart over økosystemet for inkluderende digitale tjenester

| minutter å lese

Systemisk design for samarbeid på tvers av sektorer

Stadig flere opplever utfordringer i møtet med digitalisering, og så mange som én av fem innbyggere i Norge står i fare for å oppleve digital sårbarhet, og i verste fall ekskludering.

Senteret for et aldersvennlig Norge ved Helsedirektoratet ønsket en helhetlig og forståelig oversikt over hva problemet er, en oversikt over eksisterende innsikt og en sammenstilling av ulike statlige strategier på området. Eggs – en del av Sopra Steria, har hjulpet dem med å lage et visuelt økosystemkart for å gjøre det lettere å samarbeide på tvers av sektorer om digital inkludering. 

Utfordringen: Å skape en forståelig og komplett oversikt over digital ekskludering 

"Den digitale samfunnet" er en realitet - uansett hva du prøver å få gjort, er det sannsynlig at du vil trenge en app eller en annen digital tjeneste for å fullføre oppgaven. Det er lett å ta for gitt at alle disse tjenestene bare fungerer for alle – men det gjør de ikke. Det finnes omfattende forskning og innsikt som beskriver problemet med ekskludering når det gjelder digitalisering av offentlige tjenester, på tvers av alle aldre og samfunnslag. Digital inkludering er ett av mange områder i den norske regjeringens reform for å gjøre Norge til et aldersvennlig land. Fordi problemet er komplekst og involverer mange interessenter og aktører, så Senter for et aldersvennlig Norge behovet for å skape en visuell oversikt over utfordringen for å skape dialog og handling på tvers av sektorer, for å løse den. 

Vi visualiserte informasjonen i et kart i Miro, kombinert med illustrasjoner i Illustrator, slik at det var lett å justere og redigere kartet. Kartet kan skrives ut og tas med i møter som et samtaleverktøy.

 

- Før kunne jeg ikke helt forstå det, men med dette kartet kan jeg se at det er et utbredt problem. Jeg kan bedre forstå hva vi trenger å gjøre for å takle det, sier ansatt i Helsedirektoratet. 

Verdi for kunden: Et visuelt systemkart  

Vi benyttet tjeneste- og systemorientert design og ved hjelp av visualiseringer og nye sammenstillinger av innsikten som var spredt på tvers av ulike dokumenter, kunne vi se utfordringen fra ulike perspektiv og skape en helhetlig historie som formidler problemet på en treffende måte. Vi samlet all eksisterende informasjon og strukturerte den i et kart, som kan redigeres og er tilgjengelig i digital og fysisk (trykt) format.  

Kartleggingen av økosystemet inneholder alt fra forskningsresultater og oversikt over digital ekskludering av sårbare grupper - til interessenter og aktører og beskrivelse av deres rolle i utfordringen. Kartet er et verktøy for å gjøre det lettere å snakke om problemet med ulike interessenter, og gi deltakerne en felles oppfatning av alt som må tas i betraktning. Vi laget en PowerPoint-presentasjon for å sammenstille all informasjonen som er bygd inn i kartet. Vi laget også et personas-verktøy for å hjelpe senterets samarbeidspartnere å evaluere egne tjenester og produkter, og bedre forstå hvordan barrierene virker for ulike mennesker. 

Kartet visualiserer på en lettfattelig måte hvordan det kan føles å slite med digitale tjenester og verktøy. Uten støtte og hjelpere er det en risiko for å føle seg overveldet. I kartet har vi inkludert en liten "landsby" av hjelpere, som representerer aktører som tilbyr kurs og støtte i digitale produkter for eldre samfunn.  

Vi har laget en oversikt over de største teknologileverandørene som eksisterer i dag, et nødvendig verktøy for å kunne bruke digitale tjenester. Denne oversikten viser også den komplekse infrastrukturen av programvare og komponenter du trenger for å bruke digitale tjenester på en god måte. Bruk av Bank-ID for å logge inn på en digital tjeneste, defineres som en komplisert oppgave på grunn av antall komponenter som er involvert i operasjonen.  

For å gjøre det lettere å forstå hva det betyr å oppleve de fem barrierene, ble et personasverktøy utviklet. Det består av fem karakterer som menneskeliggjør hvordan digitalt utenforskap kan oppleves, og viser mangfoldet både i alder og situasjoner som kan ekskludere. Informasjonen vi behøvde for å forstå kompleksiteten av digital sårbarhet, var spredt i ulike forskningsdokumenter og statlige strategier. Ingen av dem ga det komplette bildet, og de var alle skriftlige dokumenter med lite visuelt innhold. For å komme frem til kjernebudskapet måtte teamet dele opp all informasjonen og eksperimentere med hvordan den fungerer hvis den settes sammen på nye måter. Teamet laget flere iterasjoner av kartet, både med fysiske og digitale verktøy.  

Kartet ble deretter vist frem til ulike eksperter på feltet, samt i workshops med kunden. På denne måten fikk vi testet hvordan innholdet ville fungere i ulike sammenhenger, og hvordan den totale inntrykket ville være.  

Når det gjelder inkludering, er språk og hvordan innholdet vises avgjørende, både for å kunne formidle budskapet og gi slipp på etablerte fordommer om brukergrupper.

Letter samtaler og samarbeid på tvers av sektorer

Å ha en konkret og strukturert visualisering av hele det landskapet som er involvert i å sikre digital inkludering, hjelper alle involverte med å snakke om utfordringen. Det gjør det også lettere å forstå hva som kan og må gjøres for å løse den. Med en visuell fremstilling kan flere forstå kompleksiteten, og lettere se løsninger på tvers av feltene. Til syvende og sist er digital inkludering en demokratisk og juridisk sak.  

Kartet fungerte som en katalysator for senterets arbeid med digital inkludering. Den 6. februar 2024 organiserte de en konferanse med temaet "Sammen for digital inkludering" der vår egen Anders Kunz var konferansevert og Norges minister for digitalisering og forvaltning, Karianne Tung, holdt åpningstalen. Konferansen samlet interessenter fra alle sektorer som er involvert i å skape aldersvennlige digitale tjenester. 

Jeg trenger dette kartet! Jeg har hatt det i hodet mitt i årevis, men jeg har ikke klart å lage det! Å ha det tegnet ut og fysisk tilgjengelig hjelper enormt i samtaler med andre involverte, sier Line Gaare Paulsen, Direktør for kompetanse og utdanning, IKT-Norge.

 

Les om prosjektet på engelsk og se flere filmer på EGGS sine nettsider.

 

 

Cathrine Einarsson

Cathrine Einarsson

Senior tjenestedesigner

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle