BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

| minutter å lese

Når nøden er størst, teller hvert sekund. Takket være et unikt norsk register utføres rednings- og beredskapsarbeid langs hele kysten på en koordinert og effektiv måte.

Bakgrunn: Behov for tjenester for rednings- og beredskapsarbeid

BarentsWatch er et program som gir et grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling, både for offentlige etater, næringer og offentligheten. Da BarentsWatch ble lansert i 2012 var mandatet å samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder og være et knutepunkt for myndigheter og beslutningstakere.

Gjennom å samle og dele eksisterende data lager Barentswatch eksempelvis tjenester som landsdekkende Bølgevarsel, og systemer som Felles ressursregister. 

Tidligere lå informasjonen om private, offentlige og frivillige ressurser, som skip, helikoptre, småfly og redningshunder, spredt for alle vinder. Hver operative etat satt med egne lister, og dataene der kunne være mangelfulle og utdaterte.

I årtier har disse ressursene gjort en uvurderlig innsats langs Norges lange kystlinje og i norsk farvann. Disse trår til hver gang det er behov for dem, og er sentrale for trygghet, sikkerhet og beredskap. Med BarentsWatch kan denne innsatsen fortsette med gode verktøy som støtte.

Hvilken verdi gir dette for BarentsWatch?

Sopra Steria har vært en strategisk samarbeidspartner for BarentsWatch de siste sju årene. Det viktigste enkeltprosjektet har vært Felles ressursregister, som gir redningsaktører et felles situasjonsbilde og synliggjør alle tilgjengelige ressurser i sanntid.

Norske Redningshunder (NRH) var den første frivillige organisasjonen som koblet seg på tjenesten i 2015. I dag har et stort antall aktører lagt inn sine ressurser i registeret, og disse vedlikeholdes fortløpende. I 2017 tok Hovedredningssentralen i bruk ressursregisteret for fullt, etter å ha spilt en viktig rolle i utviklingen.

I tiden fremover vil Sopra Steria fortsette sitt tette samarbeid med BarentsWatch. I 2019 inngikk BarentsWatch en ny strategisk sjuårskontrakt med Sopra Steria. Denne avtalen omfatter foruten Felles ressursregister også infrastruktur, drift og lukkede tjenester.

Hva bidrar vi med?

I 2014 inngikk BarentsWatch to kontrakter med Sopra Steria. Den ene omhandlet tjeneste- og infrastrukturutvikling. Den andre ga konsulentselskapet i oppdrag å utvikle et felles ressursregister som skulle samle alle norske rednings- og beredskapsressurser på tvers av departementer, etater, organisasjoner og sektorer.

Leveransene har skjedd i hele verdikjeden til BarentsWatch, fra drift og utvikling til strategisk rådgivning. Sopra Steria har bygget opp Felles ressursregister fra bunnen, ved hjelp av smidig prosjektmetodikk og i tett samarbeid med både oppdragsgiver og aktører innen redning og beredskap. God brukerdialog har vært avgjørende for å skape gjennomførte og velfungerende tjenester ut fra relativt beskjedne ressurser.

 

Fakta

  • BarentsWatch holder til i Tromsø.
  • Virksomheten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
  • BarentsWatch jobber på tvers av 10 departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter.
  • Mandatet er å samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder.
  • Virksomheten består av et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen barentswatch.no. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats.

 

BarentsWatch sitt felles ressursregister handler om å få private, frivillige og offentlige virksomheter til å samarbeide om redning og beredskap.

Geir Holmefjord

Geir Holmefjord

Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle