Sikkerhetstjenester

Din ende-til-ende-leverandør som stiller opp døgnet rundt 

Med stadig flere aktive og kompetente trusselaktører er det viktig å øke sikkerheten. Sopra Steria kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet. Vi har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge som løser strategiske, taktiske og operative sikkerhetsoppgaver. 

Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse. Sikkerhetsfeltet i Sopra Steria består av rådgivning, operasjonell sikkerhet og applikasjonssikkerhet. Dette utgjør vårt nordiske Cyber Security Centre. Vi leverer en helhetlig tilnærming til sikkerhet gjennom det egenutviklede konseptet RightSecurity som sikrer at du får en tjeneste tilpasset ditt behov. 

Vi deler vår kunnskap 

Sopra Steria er aktivt med i faglige fora og deler gjerne vår kunnskap. Vi ønsker å videreutvikle fagområdet gjennom våre erfaringer fra sikkerhetsfaget.

Noe av det vi kan hjelpe deg med: 

  • Nettverk og applikasjonssikkerhet 
  • Beredskapsøvelser 
  • Etisk hacking og sikkerhetstesting/pentesting 
  • Hendelseshåndtering 
  • Identitets- og tilgangsstyring 
  • Informasjonssikkerhet og personvern (GDPR) 
  • Risikoanalyser og risikostyring 
  • Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsledelse 
  • Sikkerhetsovervåking og revisjon 
  • Security Operations Center (SOC) 

Prosjekter innen sikkerhetstjenester

Norflex: Trygg vei inn i Fleksibilitetsregisteret

aug 5, 2022, 10:40 a.m.
Title : Norflex: Trygg vei inn i Fleksibilitetsregisteret
Button label :

Norflex ønsket en tidlig avklaring av roller og ansvar for personvern i Fleksibilitetsregisteret, som utveksler informasjon med mange forskjellige aktørkategorier og systemer. Det var her Sopra Steria kom inn for å bistå i arbeidet.

Bakgrunn: Roller for personvern

Dagens kraftmarked er ikke godt nok dimensjonert for situasjoner der behov for kraft ikke er i samsvar med kraftproduksjon. Kraftproduksjon med fossile energikilder og vannkraft kan justeres raskt og presist i forhold til behov, mens fornybare kilder som sol og vind vil ha varierende produksjon avhengig av værforhold.

Når produksjon blir lavere enn etterspørselen, påvirker dette pris, behov for import av strøm og eventuelt behov for videreutbygging av infrastrukturen til kraftnettet. Disse utfordringene kan løses gjennom økt fleksibilitet i strømforbruk.

Norflex er et pilotprosjekt som tester løsninger for å utnytte sluttbrukeres mulighet til inngå avtaler om lavere forbruk i tidsperioder mot prisreduksjon. Dette styres av aktører som har kvalifisert seg for handler med mulig frigjort forbruk i henhold til avtale med sluttbruker. Systemene som styrer forbruk, marked, data- og informasjonsutveksling, er delvis integrerte og bruker intelligens for å sammenstille data til informasjon av potensiell høy verdi. Økende grad av automatisert dataoverføring krever årvåkenhet og tydelig forståelse av roller og ansvar samt spesifiserte avtalene mellom sluttbruker og aktørene i verdikjeden.

Norflex ønsket en tidlig avklaring av roller og ansvar for personvern i Fleksibilitetsregisteret, som utveksler informasjon med mange forskjellige aktørkategorier og systemer. Det var her Sopra Steria kom inn for å bistå i arbeidet.

Sopra Sterias bidrag

Norflex-prosjektet innebærer innsamling og forvaltning av personlige data i et fleksibilitetsregister for å styre forbruk, handle med fleksibilitet og styre avregning. Dette er en ny måte å forvalte og bruke personopplysninger på, og graden av etterlevelse, roller og ansvar etter personvernlovgivningen (GDPR) må undersøkes.

Sopra Steria bisto med en innledende vurdering av dataflyt, personvern og informasjonssikkerhet i Fleksibilitetsregisteret i form av en rapport. Rapporten beskriver roller og ansvar ved innsamling og av data fra systemer i kraftnettet og behandling av personopplysninger i Fleksibilitetsregisteret. Vi foreslo også roller og ansvar i et personvernperspektiv. I tillegg undersøkte vi tilsynsmyndighetenes (Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Datatilsynet) syn og krav til databehandling i Fleksibilitetsregisteret. Vi undersøkte også eventuelle endringer i rollefordelingen til tilsynsmyndighetene på grunn av Fleksibilitetsregisteret. Sopra Steria kartla og beskrev dataflyt i den nye verdikjeden som oppstår ved etablering av Fleksibilitetsregisteret.

Verdi: Sikre innebygd informasjonssikkerhet

Kunden fikk en innledende vurdering av personvern og informasjonssikkerhet ved utarbeidelse av det nye registeret, Fleksibilitetsregisteret. Behandlingsansvaret kan organiseres i ulike modeller, og vurderingen og forslagene til roller og ansvar ga Agder Energi et godt utgangspunkt for å velge hvordan de ville organisere behandlingsansvaret. Kunden fikk også klarhet i om Fleksibilitetsregisteret ville endre tilsynsmyndighetenes rolle til aktørene i energisektoren.

Sopra Steria redegjorde også for fremtidige personvern- og informasjonssikkerhetsutfordringer som må tas stilling til i den videre utviklingen av Fleksibilitetsregisteret. Vi skisserte også måter dette kan løses på.

Anbefalingene gir kunden et godt utgangspunkt for å sikre innebygd informasjonssikkerhet og personvern i løsningen, og dermed etablere et robust Fleksibilitetsregister som skal bidra til å løse fremtidens energibehov.

Fakta om kunden:

Norflex er en pilot i «Storskala demonstrasjon av fremtidens energiløsninger» programmet til ENOVA. Deltakerne i prosjektet er Agder Energi, Glitre Energi, Statnett og NODES.

Tags :

Meninger med tema sikkerhet

| Anders Liland

Sikkerhetens symfoni – et kåseri om informasjonssikkerhet i norsk helsevesen

| Camilla Olsen

Et samfunn under digitalt angrep

| Elisabeth Fossmark

Ho ho ho – nå er det svindeltid igjen

| Jan Fijalkowski

Jans bønn til utviklere: – Tenk sikkerhet i code reviews!

| Jørgen Raste

Feilbruk av nødvarsel på mobil må løses før den neste krisen

| Erna Fladmark

Hvordan være beredt? Effektiv beredskap i et uforutsigbart trusselbilde

Nyheter med tema sikkerhetstjenester

Ny rapport: «Alle» kan sette i gang et cyberangrep
2024
Nyhet

Ny rapport: Dette er sikkerhetstruslene vi står overfor
2023
Nyhet

Sikkerhet er ikke lenger nok: Du må være forsvarbar
2023
Nyhet

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet
2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Wallenius Wilhelmsen seiler i skyen
2019
Transport
Nyhet

Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter
2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

Vil du vite mer?

Jørgen Rørvik
Jørgen Rørvik
Direktør for cybersikkerhet