Velferdsteknologi: Balansen mellom standardisering, finansiering, innovasjon og samarbeid

av Odd Inge Hellesylt - Direktør forretningsutvikling, helse
av Ingvild Araldsen Blom - Direktør for digitale plattformer
| minutter å lese

Skal vi skape trygghet, selvhjulpenhet og bedre livskvalitet for eldre og omsorgstrengende mennesker, er vi avhengig av fremtidsrettet velferdsteknologi.

Velferdsteknologi er blitt et stadig viktigere verktøy for å møte behovene til en aldrende befolkning. For å sikre effektivitet, troverdighet, kvalitet og sikkerhet, er standardisering og kvalitetssikring av velferdsteknologi essensielt. Likevel må ikke dette hemme innovasjon og fremgang på området. 

En kritisk suksessfaktor er derfor å finne en bærekraftig balanse mellom standardisering og innovasjon. Et skritt i dette arbeidet er å etablere felles nasjonale krav og standarder for teknologien. Ved å gjøre dette, legger vi grunnlaget for å sikre kompatibilitet, sammenheng og pålitelighet i de velferdsteknologiske løsningene. Samtidig må det være rom for fleksibilitet, og mulighet til å eksperimentere og utforske nye ideer. Det krever at vi kontinuerlig evaluerer og oppdaterer standardene for å inkludere ny teknologi og beste praksis. 

Riktig finansiering er nøkkel 

For å oppnå denne balansen er det avgjørende at myndigheter og kommuner investerer tilstrekkelig i forskning, utvikling og implementering av velferdsteknologien. Det offentlige må spille en sentral rolle i å tilrettelegge for slike investeringer og sikre tilstrekkelig finansiering. Dette inkluderer økonomiske ressurser og støtte til innovasjonsmiljøer, forskningsinstitusjoner og teknologiselskaper som driver frem velferdsteknologiske løsninger.  

Derfor er investering og kapital for utrulling og implementering av innovative løsninger i stor skala, viktig. Mange innovasjonsprosjekter blir begrenset til pilotfasen på grunn av begrensede ressurser. Det vil bli avgjørende å tildele tilstrekkelig finansiering for å kunne gjennomføre de gode løsningene og for å få ut maksimal nytte av teknologien.  

Det bør også settes av midler til opplæring og kompetanseutvikling blant brukere. Blant dem finner vi pasienter, pårørende og helsepersonell. Dette vil sikre en vellykket implementering, samt optimal bruk av løsningene. 

Nært samarbeid gagner alle

Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor er viktig her. Det offentlige har en viktig rolle som regulator, myndighetsutøver og tilrettelegger av rammebetingelser. Samtidig er det den private sektoren som ofte har ekspertisen, erfaringen og den teknologiske innovasjonen som er nødvendig for å utvikle og implementere velferdsteknologiske løsninger. Gjennom et nært samarbeid kan vi dra nytte av hverandres styrker og skape en effektiv og bærekraftig velferdsteknologisektor. 

Videre er det viktig å involvere brukere og pårørende i utviklingen og implementeringen av velferdsteknologi. Deres erfaringer og perspektiver er uvurderlige for å sikre at teknologien er brukervennlig, relevant og samsvarer med reelle behov. Brukermedvirkning i utformingen av standarder er avgjørende for å oppnå en vellykket implementering av velferdsteknologi. 

Konkret investering i fremtiden 

Det er viktig å se på velferdsteknologi som en langsiktig og bærekraftig løsning. Ved å investere tidlig i teknologiske løsninger, vil vi sannsynligvis redusere kostnadene på både kort og lang sikt ved å forebygge helseproblemer, redusere behovet for institusjonalisering, samt øke brukernes selvstendighet. Investeringer i velferdsteknologi er dermed en konkret investering i fremtidens helse- og omsorgstjenester. 

Dersom vi lykkes med dette, får vi en fremtid der velferdsteknologi spiller en sentral rolle i å skape trygghet, selvhjulpenhet og bedre livskvalitet for eldre og omsorgstrengende borgere. 

Search

Se alle blogginnleggene våre