Virke: Sirkulær løsning for tekstilavfall: Utvidet produsentansvar

| minutter å lese

Tekstil- og klesindustriens negative påvirkning på miljøet resulterer i enorme klimautslipp. På bakgrunn av dette utarbeider EU nye betingelser for produsenter innen tekstilbransjen.

Virke ledet arbeidsgruppen som utredet produsentansvar for Klima- og miljødepartementet. De ga Sopra Steria Footprint oppdraget med å komme med et forslag til løsning for innføring av utvidet produsentansvar i Norge – som også kommer tekstilbransjen og andre aktører til gode. 

Bakgrunn: Utvidet produsentansvar innen tekstil for en mer sirkulær økonomi

I 2025 innfører EU et utvidet produsentansvar for tekstiler, i tillegg til at det er varslet endringer i rammedirektivet om avfall. Arbeidet er en del av EU-kommisjonens strategi for sirkulær økonomi.

EUs ambisjon er at tekstilbransjen skal bli mer fremtidsrettet, og at de effektivt kan løse de store miljø- og klimautfordringene knyttet til sektoren. ​Hensikten er også å gjøre de europeiske landene mer bærekraftige, og næringene mer konkurransedyktige. ​ 

Klima- og miljødepartementets arbeidsgruppe: Plan for produsentansvar 

1. januar 2025 innføres krav om sortering og innsamling av tekstilavfall, som en del av avfallsforskriften. Dette vil ha konsekvenser for alle aktører og virksomheter som jobber innen tekstil – import, salg, sortering, avfallsbehandling, med mer.  

Klima- og miljødepartementet har etablert en arbeidsgruppe ledet av Virke og bestående av andre interessenter i industrien. Sammen har de utarbeidet et forslag for hvordan produsentansvaret kan iverksettes mest mulig effektivt her i Norge, på kort og lang sikt. 

På bestilling fra Virke, leverte Sopra Steria Footprint en rapport med forslag til tiltak og en konkret løsning på implementering, på en måte som skal gagne alle som blir berørt av det nye direktivet. Løsningen følger prinsippene for en Minimum Viable Product av et digitalt register for tekstiler, samt videreutvikling av den eksisterende tolltariffen. 

Sopra Sterias bidrag: Digitalt tekstilregister og videreutvikling av tolltariffsystemet 

For å implementere produsentansvaret på en god måte, ble det tydelig at det er nødvendig å kunne sette en prislapp på miljøavtrykket av produktene som settes på markedet i Norge.​ Løsningen innebærer å lage et velfungerende register, med en oversikt som skal gi god nok informasjon.  

Da vil det eksempelvis være enklere å vurdere hvilke produkter og plagg som har høy kostnad under avfallshåndtering, for eksempel på grunn av materialer, levetid eller kvalitet.  

Med tilgang på denne informasjonen, kan det iverksettes tiltak for at slike produkter også skal koste mer i butikk. På den måten skapes det insentiv for mer bærekraftig produksjon og materialer, og bedre håndtering av tekstilavfall. 

Tekstilregister som overvåker tekstil- og miljøavgifter 

Virke ønsket et forslag til hvordan et register kan utvikles, som skal kunne gi oversikt over både type og mengde tekstiler som blir satt på markedet i Norge. Registeret skal kunne overvåke tekstil- og miljøavgift, og skal også kunne styrke lønnsomheten til det norske tekstilmarkedet på sikt.  

På denne måten vil tekstilregisteret fungere som en troverdig kilde til informasjon, og en «løsning» på produsentansvaret – og skape positive fortrinn for hele industrien. 

Oppdragsforståelse: Hvordan skal tekstilregisteret utvikles og benyttes? 

For å finne en god løsning på hvordan et register skulle lages og tas i bruk, tok Sopra Steria Footprint utgangspunkt i å besvare disse spørsmålene: 

 • Hvordan kan et slikt register settes opp? 
 • Hvilke funksjoner bør et slikt register ha?​ 
 • Hvilken nytte kan det gi til brukere? 
 • Hvilke forutsetninger må være på plass for at et register kan realiseres? 

Løsning: MVP av digitalt register for tekstiler 

Vår anbefaling var å først utvikle det digitale tekstilregisteret som en MVP – et Minimum Viable Product – som kan oversettes til "minste brukbare produkt".​ 

MVPen av det digitale registeret vil være et dashboard der informasjon om tekstilvarer som importeres til Norge blir presentert i ulike formater. ​ 

Løsning: Videreutvikling av tolltariffsystemet 

Tollregisteret og bruken av varenumre er et globalt system, som allerede brukes for å registrere varer som kommer til Norge.  

Systemet har lang historikk, og kan brukes som underlag for et videreutviklet system – tolltariffen slik den er i dag er for mangelfull til å kunne gi den informasjonen som trengs for et tekstilregister.  

En del av løsningsforslaget til Sopra Steria Footprint har derfor vært å videreutvikle tolltariffsystemet, og inkludere flere numre, som KS-underposisjon og TARIC-heading. 

Verdi: Digitalt register som samler tekstilbransjen 

Løsningsforslaget om et tekstilregister og en mer utviklet tolltariff gir en mulig løsning som er samlende for flere aktører i verdikjeden, i stedet for å kun øke kostnader for enkelte parter. En avgjørende del av løsningen er også muligheten til å øke selve kvaliteten på informasjonen som samles inn.  

Med en videreutvikling av informasjonen som samles i tolltariffen og et digitalt register som alle interessenter kan bruke, vil flere kunne dra nytte av innføringen av det utvidede produsentansvaret. 

Oversikt over tekstilprodukters verdi, mengde og resirkulering 

I rapporten og løsningen som er levert til Virke, har Sopra Steria Footprint blant annet vist at et digitalt register for tekstiler kan: 

 • Gi bedre oversikt over mengde og verdi av tekstilprodukter i det norske markedet 
 • Kartlegge typer tekstilprodukter 
 • Øke den digitale modenheten til bransjen 
 • Gi oversikt over tekstilprodukter som kommer inn og tekstilprodukter som blir til avfall, samt mengden som sendes ut av Norge, forbrennes eller resirkuleres til nye materialer 

Bærekraftig tekstilproduksjon, enklere samhandling og deling av innsikt 

I tillegg er det flere indirekte bidrag fra registeret, som også vil ha positiv effekt på tekstilbransjen og resten av verdikjeden.  

Det vil kunne forenkle rapporteringsplikt for importører og produsenter, gi insentiver til å produsere mer bærekraftig, i tillegg til at deling av innsikt vil være enklere. 

Helhetlig leveranse av forslag til MVP 

Forslaget om en MVP (Minimum Viable Product) for et tekstilregister er ikke bare en løsning på teknisk nivå: Prosjektet innbar en leveranse på tvers av Sopra Sterias mange disipliner, med en helhetlig prosjektutførelse som innebar blant annet: 

 • Rådgivning og metodikk innen bærekraft 
 • Forslag til tjenestedesign for registeret 
 • Infrastruktur for innhenting og bearbeidelse av data 

Forslaget om tekstilregister skal gi verdi til både produsenter og brukere. Sopra Sterias visjon i prosjektet har vært at registeret skal kunne bli et sentralt verktøy i flere regelverk, og informasjonen skal kunne brukes som pålitelig beslutningsgrunnlag for så mange som mulig, inkludert myndighetene. 

 

Johanna Barcia

Johanna Barcia

Seniorrådgiver, Sopra Steria Footprint

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle