STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen

| minutter å lese

Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider på et prosjekt for å utvikle smartere og bærekraftige transportløsninger. Sopra Steria er med på laget.

-> Les også hva NRK skriver om prosjektet 1. januar 2023.


B
akgrunn: Løse mobilitetsutfordringer

STOR-prosjektet (Smartere Transport i Oslo-regionen) er en samarbeidsplattform som tilrettelegger for innovasjon, utprøving og felles arbeid med å løse viktige mobilitetsutfordringer. Prosjektet er direkte knyttet til følgende av FNs bærekraftsmål: 

  • Mål 9: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
  • Mål 11: Gjør byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
  • Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling 

Prosjektet favner problemstillinger blant annet om forbedret trafikkavvikling i sentrum, mer bærekraftig transport, selvkjørende kollektivtransport, universell utforming av transporttjenester, smartere parkering, mer bærekraftig mobilitet for turister, og kombinasjonen av ulike mobilitetstjenester i Oslo-regionen. Mobility as a Service, IoT, sensorer, datadeling og autonomi benyttes i utstrakt grad.

Hva bidrar Sopra Steria med? 

Sopra Steria bistår med program-, og prosjektledelse og tjenestedesign. Sammen med de involverte virksomhetene har prosjektleder fra Sopra Steria etablert en plattform for samarbeid der partene kan styrke gjennomføringen og effekten av leveransene ved å spille på hverandres styrker innen innovasjonskultur, fagkompetanse og myndighet. Her er topplederne engasjert, og deltagerne lærer om blant annet brukerbehov, teknologiske muligheter, innovasjonsmetodikk, og forståelse av egen rolle i fremtidens mobilitet. Samarbeidet er på mange måter rigget som en «sandkasse» der organisasjonene kan spille på hverandres styrker, og lære gjennom prøving og feiling i avgrenset omfang – sammen.

Tjenestedesignere fra Sopra Steria har ledet mange av pilotprosjektene gjennom innsikt og konseptutvikling for å finne de riktige løsningene til de riktige behovene. Arbeidsmetoden tar utgangspunkt i prinsipper fra designtenkning, Lean, brukersentrert design, «fail fast» og systemisk/systemorientert design.

Brukermedvirkning settes i høysetet, og brukere og andre interessenter involveres tidlig i hypotesedrevet eksperimentering. Pilotprosjektene består av tverrfaglige team med både innleide konsulenter og ansatte, slik at læringen forblir i organisasjonen.

Prosjektleder fra Sopra Steria har vært en viktig bidragsyter til blant annet det gode samarbeidet som er etablert mellom partene.

Pilotprosjekt for HC-parkering

Dette er et av prosjektene i STOR hvor Sopra Sterias tjenestedesigner har bidratt med å innhente innspill fra interesseorganisasjoner og sluttbrukere sammen med kunden for å lære hvordan man kan optimalisere dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede og forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum. I januar 2021 ble det installert bakkesensorer på alle tilgjengelige HC-parkeringsplasser innenfor Ring 1. Hensikten var å teste i liten skala og lære om det ga merverdi for sluttbrukerne og arealplanleggere å vite når plassene var ledig eller opptatt. Informasjon om HC-parkeringsplassene ble tilgjengeliggjort i kommunens parkeringsapp, Bil i Oslo. Dette er et av flere tiltak som testes i pilotprosjektet. Resultatene fra piloten er under evaluering per juni 2022.

Se når Morten rulle tester de nye HC-funksjonene i Bil i Oslo appen.

 

Verdi: Ser muligheter innen komplekse problemstillinger

Prosjektet har blant annet bidratt til:

  • Økt innsikt i hva som kreves for å kunne rulle ut bedre og mer sømløse mobilitetstjenester sammen i hovedstadsregionen.
  • Økt forståelse for egen rolle i fremtidens transportøkosystem. Eksempelvis tilrettelegging for selvkjørende kollektivtransport og delt mobilitet.
  • Økt organisasjonenes evne til å drive innovative prosesser og innhente innsikt om innbyggernes mobilitetsbehov.
  • Sparte kostnader og redusert risiko for fremtidige feilinvesteringer – Initiativ stoppes tidlig dersom brukerinnsikt viser til manglende effekt.
  • Oversikt over muligheter innen eksisterende mobiltetsløsninger og -prosesser
  • Felles læring om teknologiske muligheter.
  • Mer effektive beslutningsprosesser i og utenfor prosjekt som følge av forbedret samarbeidsformer. 

Læring om brukerbehov, teknologiske muligheter, samspill mellom regulering og operasjonelle prosesser blir nyttig når løsninger oppskaleres til et bredere publikum i fremtiden. Læringen bidrar også til Oslos mål om å redusere karbonutslippene med 95 prosent innen 2030. 

Sopra Sterias tjenestedesignerne fordyper seg i komplekse problemstillinger og åpner opp for å se mulighetene på tvers av organisasjoner. De evner å videreformidle utfordringene og behovene på en måte som alle forstår, og som vi lett kunne jobbe videre med.

 

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon på til nettsidene til STOR-prosjektet, også om aktuelle pilotprosjekter. 

 

HC-parkeringspiloten STOR-prosjektet

Pilotprosjekt for HC-parkering

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle