Skatteetaten: Digitalt kompetanseløp for ledere

| minutter å lese

Bakgrunn: Startpakke for ledere

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre finansieringen av velferdssamfunnet i Norge. Brukerdialog er den største divisjonen i Skatteetaten med ca. 2700 medarbeidere og har en betydelig endringsagenda som handler om digitalisering, økt brukerorientering, raskere innovasjon og nye måter å jobbe på. En slik ambisiøs endringsagenda skaper behov for å videreutvikle kompetanse både hos ledere og medarbeidere.

Divisjon Brukerdialog ønsket bistand til å utforme et heldigitalt kompetanseløp for sine om lag 170 ledere, som skal støtte sine medarbeidere i denne endringsprosessen. Programmet fikk navnet "Grip fremtiden - en startpakke for ledere". Målet var å gi lederne økt kunnskap og forståelse for hvordan digitalisering, utvikling og endring stiller nye krav til utøvelse av lederrollen.

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria utviklet og gjennomførte det heldigitale kompetanseløpet i nært samarbeid med HR-ledelsen. Programmet fikk tre moduler som bestod av korte videoforedrag, refleksjonsoppgaver og digitale workshops. Temaene var:

  • Digitalisering, brukerinnsikt og hverdagsinnovasjon
  • Gevinstrealisering og endringskapasitet
  • Hvordan lede fremtidsmedarbeidere, og samarbeid som skaper fart og verdi

Videoforedragene ble tilgjengeliggjort i forkant av de digitale workshopene, noe som ga fleksibilitet for lederne i gjennomføringen. I workshopene fikk lederne diskutere sine utfordringer og refleksjoner sammen i tverrfaglige grupper, som var satt sammen på tvers av organisatoriske skillelinjer.

For å tilpasse kompetanseløpet til ledernes utfordringer og skape en opplevelse av at dette er relevant, gjennomførte vi intervju med et utvalg ledere i forkant, samtidig som vi samarbeidet tett med kundens arbeidsgruppe. Innholdet i modulene bestod av forskningsbasert teori og metode tilpasset Skatteetaten sitt behov, og de beste eksemplene og erfaringene fra hva enkelte ledere i Brukerdialog allerede hadde satt i gang selv.

Hvilken verdi skapte dette for kunden?

Kompetanseløpet for ledere ga oppdatert kunnskap og innsikt om lederrollen knyttet til digital transformasjon, smidig tankesett og nye måter å organisere arbeidet på. Dette ble gjort gjennom konkrete eksempler, verktøy og forskningsbasert teori.

Evalueringen bekreftet at kompetanseløpet bidro til å inspirere og engasjere lederne til å ta i bruk nye verktøy og utvikle egen lederstil. Lederne gav svært gode tilbakemeldinger på form og innhold underveis i programmet, og evalueringen viste at dette ønsker lederne i Skatteetatens divisjon Brukerdialog mer av! 

Linda Nødseth, underdirektør Brukerdialog HR, kompetanse og ledelse sier: 
"For å lykkes med en ambisiøs endringsagenda og å levere på samfunnsoppdraget i fremtiden har vi i Skatteetaten klare forventninger til lederne våre. Lederne er helt sentrale for at vi skal lykkes med å omstille organisasjon og mennesker i takt med ny oppgaveløsning. Gjennom kompetanseløpet fikk lederne i divisjon brukerdialog økt bevissthet rundt sentrale lederkompetanser og verktøy, som var spisset til nettopp de utfordringene og mulighetene vi står overfor. Dette ga et godt grunnlag, som vi bygger videre på gjennom andre interne tiltak - for å ruste lederne våre for fremtiden".

Linda_Skatteetaten
Linda Nødseth, underdirektør Brukerdialog HR, kompetanse og ledelse

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle