ReIT: Digitaliseringssamarbeid i renovasjonsbransjen setter ny standard

| minutter å lese

 

Med Sopra Steria på laget har ReIT blitt et kraftfullt digitaliseringssamarbeid mellom avfallsselskapene i Midt-Norge. En felles strategisk plattform, kompetansedeling mellom selskapene og målrettet prosjektarbeid har satt fart på digitaliseringsprosessen.  

Bakgrunn: Hva er digitaliseringsutfordringen? 

Selskapene i renovasjonsbransjen treffes også av høye krav til omstilling og innovasjon, og her er digitalisering og utnyttelse av data sentralt. De trenger å få på plass moderne kundeløsninger og forretningssystemer, samtidig som de legger til rette for tilgang til data med god kvalitet og en robust og sikker infrastruktur. Ikke minst må folkene med, og det må bygges kompetanse og kultur for å lykkes!  

Samhandlingskulturen står sterkt i renovasjonsbransjen, og selskapene i Midt-Norge så det som en mulighet å samarbeide også innen digitalisering. Slik ble ReIT «født».  

Formålet er å styrke selskapenes digitale kompetanse og kapasitet, slik at de i fellesskap kan utvikle digitale løsninger som gir merverdi for eiere, kunder og ansatte. ReIT skal også være en katalysator for å utvikle og få tilgang til nødvendig kompetanse, og bidra til å utvikle en kunde- og datadrevet kultur i selskapene. 

– Avfallsbransjen må følge med i utviklingen og følge nye krav til gjenvinning og sirkulære verdikjeder. Med Sopra Steria på laget har vi fått på plass en felles strategi, solid samarbeidsmodell og kommet et godt stykke på vei, sier Frode Erlandsen, styreleder i ReIT AS og leder av styringsgruppen i ReIT Innovasjon. 


Foto: ReIT

Verdi for kunden: Kraftfullt innovasjonssamarbeid 

Med Sopra Steria på laget har ReIT blitt nettopp dette kraftfulle innovasjonssamarbeidet mellom avfallsselskapene. En felles strategisk plattform, kompetansedeling mellom selskapene og målrettet prosjektarbeid har satt fart på digitaliseringsprosessen med tydelig retning.  

–  ReIT bidrar til å øke selskapenes innovasjons- og omstillingsevne. Vi har lykkes med å etablere gode samarbeidsarenaer, jobbe mot felles mål og gjøre løft i fellesskap. Sammen oppnår vi mer enn det vi greier hver for oss. Dette handler blant annet om å samle kompetanse og ressurser, og bygge opp et system som øker kompetanse og reduserer sårbarhet, sier Frode Erlandsen, styreleder i ReIT AS og leder av styringsgruppen i ReIT Innovasjon. 


Prosjektporteføljen i ReIT har etter hvert blitt ganske omfattende. Det jobbes med løsninger i kundegrensesnittet, forretningssystemer, dataflyt- og datamodellering, dataplattform og infrastruktur.  

–  Alt det gode arbeidet som nå gjøres, setter oss også i bedre stand til å møte Regjeringens digitaliseringsstrategi. Helt konkret vil det si at etableringen av integrasjonsplattformen er et solid grunnlag for smidig utveksling av datautveksling med eierne av ReIT, sier Torbjørn Evjen, leder av kunde- og teknologiutvalget i ReIT

Det jobbes med å få på plass felles standarder og en felles digital forretningsmodell. Gjennom innovasjonssamarbeidet har et behov og ønske om å etablere en robust og sikker infrastruktur vokst fram, og det er etablert et selskap som skal ivareta drift og utvikling av felles skybasert infrastrukturløsning. 

–  Vår kjerneaktivitet er logistikk, og god datafangst er viktig for å kunne optimalisere prosesser og leveranser. Vi etablerer nå en kunde- og datadrevet kultur som støtter dette, sier Torbjørn Evjen videre. 

For å sikre engasjement, være tett på behov i de ulike virksomhetene, samt få kraft og fart i innovasjonssamarbeidet, er det etablert faggrupper i regi av ReIT​. Faggruppene samler ressurser som jobber innen samme fagområde på tvers av selskap. Disse gruppene er en viktig arena for involvering og erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av selskap, og en arena for å identifisere og løse felles behov.  

–  Vi får til mer og blir bedre sammen, både med tanke på å utvikle mennesker, sette felles standarder, forbedre prosesser og ta i bruk ny teknologi, fortsetter Torbjørn Evjen.

– Dette handler om kultur og at folkene må med! Vi er på vei til å sette en ny standard for renovasjonsbransjen i vår region, og kanskje også i Norge på litt lengre sikt. 

Foto: ReIT - lasting av treverk

Hva Sopra Steria bidrar med: Kompetanse og ressurser

Som et nystartet samarbeid hadde ReIT behov for ekstra krefter, og det var her Sopra Steria kom inn. Helt siden strategifundamentet og samhandlingsmodellen ble etablert, har Sopra Steria stilt med kompetanse og ressurser i tråd med behovene etter hvert som arbeidet skrider frem. Vi har ulike roller og støtter prosessen steg for steg.  

–  Sopra Steria har et dedikert team som jobber med ReIT i det daglige. Teamet jobber med strategi- og strategirealisering, daglig ledelse, prosesstøtte, programstyring og prosjektledelse. Dette sikrer kontinuitet og gjennomføringskraft. I tillegg trekker vi inn andre fageksperter ved behov. Slik kan Sopra Steria være en strategisk partner som pusher og støtter ReIT-selskapene igjennom en omfattende digital transformasjon, sier Eli Ystad, Director Advisory, Sopra Steria.  

Sopra Steria har også bistått med spesialistkompetanse innen blant annet offentlige anskaffelser, digital transformasjon, digital teknologi, IT-sikkerhet og IT-infrastruktur. 

–  Sopra Steria har spilt en avgjørende rolle som strategisk partner i ReITs transformasjon til en effektiv og målrettet prosjektorganisasjon. De har vært en pådriver for å gi oss tydelig retning og øke vår hastighet i å realisere våre ambisjoner. Det hadde ikke vært det samme uten Sopra Steria, sier Frode Erlandsen, Styreleder ReIT. 

 

Om ReIT

Digitaliseringssamarbeidet startet med en felles strategiprosess høsten 2020. På grunnlag av den ble ReIT Innovasjon – offentlig offentlig samarbeid – etablert i 2021. ReIT AS ble nylig opprettet for å ta hånd om selskapenes interne IT-drift. ReIT AS er også vertskap ReIT Innovasjon.

Samarbeidet omfatter nesten 500 000 innbyggere og har en samlet omsetning rett i overkant av en milliard kroner. Samarbeidspartnerne er:

Eli Ystad

Eli Ystad

Direktør for forretningsutvikling

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle