Widerøe: Storsatsing på elfly - en posisjoneringsstrategi

| minutter å lese

Widerøes ambisjon er å bli tilnærmet utslippsfrie. Da de skulle utarbeide en strategi for posisjonering på sin bærekraftige elfly-satsning fikk de bistand fra Footprint, som er en del av Sopra Steria.

Flyindustrien har et komplisert utgangspunkt i klimadebatten. Luftfarten er en betydelig bidragsyter til CO2-utslipp, men de teknologiske løsningene ligger lenger frem i tid enn i mange andre sektorer.

Bakgrunn: Behov for kommunikasjonsstrategi

Widerøe er i dag Skandinavias største regionale flyselskap. De er også Norges eldste flyselskap og flyr til over 40 destinasjoner i Norge og Europa.

Widerøe er i en særstilling internasjonalt på grunn av det norske kortbanenettet, som potensielt kan gi selskapet, og Norge, en nøkkelrolle i utviklingen av en robust elflyindustri.

Kommunikasjonsstrategi

Vi jobbet tett med Widerøe med å utvikle en kommunikasjonsstrategi. Denne skal danne utgangspunktet for hvordan selskapet kommuniserer slik at kunder, ansatte og politikere forstår behovet for å gjøre det norske kortbanenettet elektrisk.

For å kunne lykkes med en fremtidsrettet elfly-politikk er det avgjørende at argumentasjonen ikke bare bygges på klimasaken. Den må også kobles til den avgjørende rollen kortbanenettet spiller for næringsvirksomhet og helsetjenester, og hvor kritisk elektrifisering er for å kunne opprettholde verdens beste kortbanetilbud.

Et fly med Widerøe-logo som flyr over fjelltopper

Norge som foregangsland for elfly

Det norske kortbanenettet er spesielt godt egnet for kommersialisering av elfly. I Norge har vi svært høy tetthet av flyplasser og mange flyvninger over relativt korte distanser. Norsk topografi gjør det dessuten vanskelig å bygge ut alternative fossilfrie transportløsninger, som for eksempel tog, i store deler av landet.

Widerøes flyflåte begynner å dra på årene og må i all hovedsak erstattes rundt 2030. Det fremstår som svært lite attraktivt for selskapet å kjøpe nye, dyre fossilfly, som vil bidra til fortsatte utslipp. Det forventes også at avgiftene for flybensin vil øke dramatisk frem mot 2030.

Samtidig er elflyene fortsatt en del år unna, og Widerøe må derfor lykkes med kommunikasjonen for å:

  1. Synliggjøre den enorme innsatsen selskapet legger ned for å drive reell omstilling av flyindustrien.
  2. Få politikerne til å jobbe raskt nok med politikk og incentivordninger slik at Norge blir et prioritert marked for utviklere av elfly og får kommersialisert flyene så tidlig som mulig (tilsvarende de markedsvilkårene som gjorde Norge verdensledende på elbil).
- Footprint (en del av Sopra Steria) er Norges beste på bærekraft. Vi var derfor aldri i tvil da vi skulle velge byrå til å hjelpe oss med å spre det glade budskapet om vårt arbeid med å få kortbanenettet fossilfritt.
Silje Brandvoll, Vice President Communications and Public Relations i Widerøe

 

Hva bidro vi med?

Vi har bistått med å etablere Widerøe som en sentral brikke på veien mot et fossilfritt transportsystem. I arbeidet var det viktig å skape et tydelig skille mellom Widerøe og andre flyselskaper. Widerøe ønsker en raskest mulig omstilling, mens andre aktører har mindre interesse av at en slik omstilling skjer for raskt.

Et viktig grep var å omdefinere Widerøes rolle i debatten: Fra ekspert til utfordrer. Budskapsplattformen og argumentasjonsrekkene som er etablert brukes systematisk i møte med politikere, opinionsledere, på seminarer og konferanser – både nasjonalt, internasjonalt og i media.

I arbeidet med posisjoneringsstrategien har vi bidratt på flere områder:

  • Hjulpet Widerøe med både strategi og konkret uttak av budskap og kommunikasjon.
  • Rådgitt Widerøe på alt fra strategisk posisjonering til praktisk kommunikasjon.
  • Bistått med produksjon av materiell, innholdsproduksjon og gjennomføring av en rekke seminarer, både nasjonalt og internasjonalt.

Verdi: Budskapsplattform for elfly

I dag er det få debatter om elfly uten at Widerøe har posisjon som en helt sentral aktør – også globalt. Dette skyldes posisjoneringen av Widerøe og arbeidet som er lagt ned i å definere dem som en viktig aktør i spørsmålet om elfly.

Det siste året har Widerøe gjort en formidabel jobb og bygget seg en sterk internasjonal posisjon som et sentralt selskap innen omstilling av flyindustrien. Kommunikasjonsstrategien og budskapsplattformen deres har vært viktig i dette arbeidet.

Bastian Klunde

Bastian Klunde

Director ESG Consulting, Sopra Steria Footprint

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle