OsloMet: Fremtidens campusutvikling satt i system

| minutter å lese

Campusprogrammet skal sikre helhetlige vurderinger og ivaretakelse av fremtidens campusutvikling ved OsloMet, sett i lys av samfunnsoppdraget og strategiske føringer – frem mot ca. 2030.  

Bakgrunn for prosjektet 

OsloMet ønsker å utvikle moderne universitetscampuser med større kapasitet, tilpasset nye lærings- og samarbeidsformer. Universitetet står foran flere krevende reforhandlinger av leiekontrakter og bygningsmassen må utvikles arealeffektivt og bærekraftig. Dagens situasjon med kostnadskrevende leieforhold og der Campus Kjeller ikke innfrir universitets behov, ledet i mars 2020 til et vedtak fra universitetsstyret om å etablere en ny campus på Romerike og oppsigelse av leiekontrakten på Kjeller.  

Dette programmet skal bidra til å sette ut i livet styrets strategiske valg om en moderne to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi.  

Det gjennomføres en en rekke aktiviteter knyttet til campusutvikling, og det er her god koordinering og brukerorienterte og helhetlige vurderinger kommer inn. Det må sikres en tydelig sammenheng mellom eiendomsporteføljen og utdannings- og forskningskvalitet. Og alt dette er igjen knyttet til OsloMet sine langsiktige strategiske valg. 

Hva bidrar Sopra Steria med? 

Fra august 2020 har Campusprogrammet bidratt til å sikre en enhetlig campusutvikling, strukturere problemstillinger og levere en serie av prosjekter  Campus Pilestredet. Prosjektene henger tett sammen, utføres parallelt og har bidratt til:  

  • Modernisering av arbeidsplasser med nye, fleksible arbeidsplasskonsepter og arealeffektive og bærekraftige løsninger 

  • Utarbeidelse av konseptvalgutredning for Campus Romerike som et viktig steg i etableringen av en ny campus på Romerike 

  • Etablering av styringsstruktur, metode for risikostyring, metode for økonomistyring og oppfølging. 

  • Utvikling av langtidsplan for infrastrukturområdet for å sikre helhetlige diskusjoner og beslutninger om prioriterte aktiviteter, og det er etablert tydeligere koblinger mellom OsloMets strategi og campusutvikling.  

Programmet er bygget opp med en ekstern programleder, og interne prosjekt- og linjeressurser fra OsloMet. Gjennomføringen av prosjektene gjøres i matrise hvor ressurser allokeres fra relevante fagavdelinger. Effektiv bruk av linjeressurser i matriseorganisasjonen har sikret god forankring av pågående prosjekter og utredningsaktiviteter. Programleder med programstruktur - har ivaretatt og saksbehandlet universitets utviklingsaktiviteter. 

Sopra Steria har fylt rollene som programleder, leder for programkontor, prosjektstøtter og fagekspertise. I tillegg har Sopra Steria hatt ansvaret for gjennomføring av en omfattende serie med topplederseminarer, dialogkonferanse og styreseminarer.  

Det viktigste målet for Sopra Sterias leveranse er å bidra til å levere grundige og gjennomarbeidede beslutningsgrunnlag for universitetets ledelse, universitetsstyret og Kunnskapsdepartementet som sikrer en helhetlig campusutvikling for OsloMet.  

Verdi for kunden 

OsloMet har gjennom campusprogrammet bygget egen kompetanse og styrket sin posisjon som en profesjonell organisasjon gjennom struktur, malverk, rutiner og systematikk.   

Campusprogrammet har gjennomført en rekke leveranser. De har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Campus Romerike i tråd med instruks for bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Utredningen ble styrebehandlet og fremsendt til Kunnskapsdepartementet for videre behandling. 

Det har også vært nødvendig å utarbeide en langtidsprognose for infrastrukturområde ved OsloMet som gir en total oversikt over arealutvikling, kostnader, finansieringsbehov og finansieringskilder til eiendomsutvikling ved OsloMet i perioden frem til 2035.  

Programmet har også foretatt risikoanalyser på program- og prosjektnivå samt risikoanalyser av arbeidsmiljømessige konsekvenser 

En annen viktig del har vært å utarbeide business case med nytte-kost-analyser ved beslutninger om prosjekter. I tillegg har struktur og rutiner for rapportering på status og risiko på prosjekt- og programnivå kommet på plass.  

Sist, men ikke minst, så har det vært lagt ned mye arbeid i å forberede og gjennomføre en rettsak/midlertidig forføyningssak – med oppfølging av advokatbistand. 

Arne-Vetle Gulliksen

Arne-Vetle Gulliksen

Forretningsrådgiver

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle