Offshore Norge: Olje- og gassindustrien går for deling av data

| minutter å lese

Offshore Norge arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. De utvikler retningslinjer for næringen som råd og anbefalinger til hvordan selskapene kan håndtere ulike problemstillinger på best mulig måte. Resultatet blir blant annet en retningslinje for deling av data mellom selskapene i denne industrien.

Bakgrunn

Offshore Norge er den viktigste arenaen for samarbeid og samhandling for olje- og gassindustrien. De har også som oppgave å lede og koordinere fellesprosjekter innen IT, helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og drift.

Bransjen har behov for mer kostnadseffektive logistikkprosesser, å bli mer datadrevet og få tilgang til data fra andre selskap. Derfor kom mandatet om å utarbeide en ny retningslinje for standardisering og utveksling av logistikkdata på norsk kontinentalsokkel. 

Hensikten med retningslinjen skulle være – er - å sikre en felles praksis for standardisering og utveksling av data til bruk i forsyningskjeden for olje og energivirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Retningslinjen fikk navnet: 146 Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata. 

Arbeidet med retningslinjen støtter visjonen utarbeidet av Konfraft (Konkurransekraft på norsk sokkel) som er en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren.

Overordnet mål er å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne. Bransjesamarbeid innen digitalisering, realisert gjennom åpenhet og samhandling, har blitt stadig viktigere for å skape verdi for bransjen og det enkelte selskap. Samtidig som driften er lønnsom og ivaretar helse, miljø, sikkerhet og bærekraft.

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria ved seniorrådgiver Lilly Hansen ledet etableringen av nye retningslinjen. En av de viktigste oppgavene var å forstå og kommunisere en hel bransjes behov, ønsker og begrensninger på alle nivåer, og sørge for at strategiske og operative mål ble klargjort og forstått. Det var også viktig å legge til rette for at tilhørende oppgaver kan gjennomføres i praksis med en retningslinje som grunnlag.

Prosjektet innebar tett samarbeid mellom operatørene, leverandører, forsyningsbaser og transportører i olje- og gassindustrien. Sopra Steria bidro også med markeds- og kommunikasjonsaktiviteter internt og eksternt, for eksempel kommunikasjon til bransjen om de strategiske beslutningene.

Arbeidet med retningslinjen var viktig og legger fundamentet for fremtidig digitalisering av logistikk for hele næringen. De første byggeklossene av standardiserte identifikatorer ligger nå klar, og vi starter på jobben med å samle inn masterdata nå, sier teamleder for Supply Chain Management Tormod Tønnesen.


Sopra Steria ledet også arbeidet med anskaffelse av IT-løsning for utveksling av logistikkdata mellom selskapene på norsk kontinentalsokkel. IT-løsningen er i skrivende stund under utvikling, og vil være klar for implementering i bransjen i første eller andre kvartal 2023. Prosjektteamet
I forbindelse med standardiseringsarbeidet har blant annet dette teamet vært tidlig ute med pilotarbeid for å operasjonalisere og teste ut standardisert informasjonsflyten mellom selskapene i  verdikjeden. Fra venstre Arne Kjetil Nilsen (Wintershall Dea), Tormod Tønnesen (Offshore Norge), Tommy Daasvand (Halliburton), Lilly Hansen (Offshore Norge), Åsmund Krogstad (Swire). 

Verdi: En mer datadrevet bransje

Kunden er indirekte en hel bransje. Hele olje- og gassindustrien vil med dette få en rekke fordeler med felles praksis for standardisering og utveksling av data i logistikk-kjeden. Retningslinjen har vært med på å peke ut retningen for hele denne industrien.

Dette handler om mye mer enn et sett med standardiserte data og et nytt IT-system. Dette endrer faktisk en hel bransje sitt samspill, sine arbeidsprosesser og planleggingsfilosofi basert på ny tilgjengelig informasjon.

Standardiserte data og ny teknologi er en nøkkel til konkurransefortrinn hvis vi samtidig får forankret den nye måten å jobbe på og tenker helhetlig. Retningslinjen er med på å bidra til:

  1. At bransjen i sin helhet blir mer datadrevet
  2. At det er tilrettelagt for å ta i bruk ny teknologi som gir effektiv utveksling av informasjon
  3. Økt samhandling slik at det vil bli lettere for bransjen og den enkelte organisasjon å forstå og arbeide sammen via andre produkter eller systemer, både nåværende og fremtidige uansett sammensetning.
  4. Å sikre felles forståelse av begreper  
  5. Å sikre felles forståelse og bedre kommunikasjon mellom aktørene i bransjen 

Lilly Hansen

Lilly Hansen

Senior Manager

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle