Mimiro: Løsninger for morgendagens matproduksjon

| minutter å lese

Sopra Steria har vært en sentral partner for Mimiro som begge er innovative og nytenkende i både valg av teknologi og arbeidsmetode. 

Kundens situasjon

Jordbruk og husdyrhold for å produsere mat er noen av de mest samfunnskritiske funksjonene i verden, og disse to står også for mesteparten av verdens matproduksjon. Voksende befolkning, urbanisering, forurensning og ustabilt klima gjør at bonden må tenke nytt. Mimiro er et nytt norsk teknologiselskap som ønsker å møte disse utfordringene, og lage bærekraftige og effektive globale løsninger på morgendagens matproduksjon. Ved å ta i bruk de enorme datamengdene som blir generert av landbruket, leverer Mimiro beslutningsstøtte og innsikt både til bonden, til bondens leverandører, myndighetene og forvaltning.

Mengden data øker voldsomt. I dag er det estimert at det finnes nærmere 30 milliarder enheter med sensorer koblet til internett som stadig genererer ny data. Norsk landbruk og virksomheter tilknyttet næringen, har allerede samlet inn store mengder data som er unike i verdensmålestokk. Mimiro ble etablert i 2018 av Tine og Felleskjøpet Agri som ønsker å bistå landbruket med nye tjenester som kan utnytte de unike dataene. Mimiro sitt mål er å skape morgendagens matproduksjon gjennom data.  

Data om landbruksproduksjon som bønder og andre aktører bidrar med, kan samles i Mimiros Data og Innsiktsplattform. En dataplattform som skal inkludere maskinlæringstjenester for enkel deling og gjenbruk av data av høy kvalitet i landbruksindustrien. Produktene og tjenestene som kommer ut av denne analysen skal være enkle og gi konkrete råd som bonden kan handle ut fra. Grunntanken i all utvikling er å være tett på brukeren og gi ende-til-ende beslutningsstøtte. 

Mimiro_illustrasjonsbilde


Hvilken verdi skapte dette?

Gjennom samarbeid med Sopra Steria har Mimiro klart å holde fremdrift i utviklingen samtidig som de etablerte selskapet med egne ansatte. Det er lagt et utgangspunkt for moderne teknisk infrastruktur, og vi har bidratt til at Mimiro har videreutviklet tjenestetilbudet og gjennomført planlagte lanseringer underveis.

Mimiro har de siste årene utviklet seg som selvstendig selskap med store vekstmuligheter både i Norge og i verden. Mimiro vant i 2019 landbrukets innovasjonspris og i 2020 ble Gjensidige ny deleier, dette understreker potensialet og verdiene til selskapet. Gjensidige er landets ledende forsikringsaktør innen landbruket, og har effektiv bruk av data som en av sine kjernekompetanser.

Hva bidro vi med?

Sopra Steria har vært en sentral partner for Mimiro som begge er innovative og nytenkende i både valg av teknologi og arbeidsmetode. Mimiro har stått for tekniske valg og strategi, Sopra Steria har stilt med flere team som har gjort det mulig å gjennomføre disse valgene og prioriteringene. Vi har bidratt med råd og deler av implementering av den tekniske infrastrukturen i Mimiro. På forretningssiden har Sopra Steria blant annet bidratt med smidig programledelse. Dette har vært viktig i Mimiro sin oppstartsperiode fordi selskapet ikke hadde kapasitet til å gjennomføre dette selv.

På den tekniske siden har Sopra Steria  sammen med Mimiro bidratt med implementeringen av Mimiros valgte plattformarkitektur, i tillegg til å jobbe tett med Mimiro i mulige tekniske valg i plattformløsningen. Vi har bidratt med utviklere som har hjulpet Mimiro med applikasjonsutvikling, dataintegrasjon og AWS Cloud infrastruktur for lagring.

Ole Rasmus Kvame

Ole Rasmus Kvame

Seniorrådgiver

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle