Rælingen kommune: Hvordan rigge seg for den digitale fremtiden?

| minutter å lese

Kommunene Rælingen, Nittedal, Enebakk og Aurskog-Høland ligger sentralt på Østlandet og har omtrent 75 000 innbyggere til sammen. De gikk sammen om å vurdere hvordan de er rigget for å kunne gripe mulighetene innen digital tjenesteutvikling.

Bakgrunn: Tjenesteutvikling i kommunene

Alle kommuner leverer stort sett de samme tjenestene underlagt de samme lovene, men med litt ulik organisering og innretning. Digitalisering og IKT er viktige omstillingsverktøy for å møte dagens og morgendagens behov. Samtidig er det vanskelig å rekruttere nødvendig kompetanse og det mangler økonomisk grunnlag til å ha større fagmiljøer. 

Hvordan styres arbeidet med digitalisering, og hvordan gjennomfører kommunene tjenesteutviklingen som understøttes av teknologien? Er det mulig å samarbeide for å få mer robuste IKT- og digitaliseringsmiljøer? Hva skal til for å gjøre det? Dette var spørsmål som kommunedirektørene i de fire kommunene Rælingen, Enebakk, Nittedal og Aurskog-Høland ønsket å utrede. Kort sagt: Kan kommunene samarbeide for å sikre kompetanse, utnytte stordriftsfordeler og synergier og dermed drive digitaliseringen mer effektivt?

Denne prosessen har vært nyttig og gitt stor verdi, og jeg kan anbefale alle kommuner å gjennomføre en tilsvarende prosess! Særlig workshopen med ledergruppen har gitt god innsikt og en større felles forståelse av hva digitalisering innebærer. Vi er godt fornøyde med både samarbeidet og måten dere har gjennomført prosjektet på. Vi har fått kunnskap og grunnlag for å gjøre gode vurderinger fremover.

Ben Marius Lundberg, leder digitalisering og innovasjon i Rælingen kommune.

 

Verdi for kunden: Meningsfulle tjenester for innbyggerne

«Dette burde alle kommuner gjøre!»

Utsagnet kom i en workshop som Sopra Steria gjennomførte med kommuneledelsen i en av kommunene.

Prosessen og rapportene som kom av den, vil bidra til at kommunene finner balansen mellom hva slags kompetanse og tjenester de selv må utvikle både i sektorene og sentralt, og hva de bør samarbeide med andre om eller overlate til eksterne aktører.

Rapportene ga den enkelte kommune konkret innsikt om egen situasjon og innspill til videre arbeid med digitalisering, og pekte også på muligheter for videre samarbeid. Rapportene er behandlet politisk i to av kommunene, og alle kommunene følger opp arbeidet videre og jobber for å finne sin modell for å rigge seg best mulig for videre digitalisering.

For Sopra Steria har dette vært et spennende oppdrag. Det å få være med på det viktige arbeidet som kommunene gjør for å gi innbyggerne gode tjenester er både meningsfullt og har gitt oss viktig innblikk i både kompleksiteten og spennet i oppgavene i kommunene vi jobbet med.

Margit Grønli, prosjektleder i Sopra Steria.

 

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria har bistått kommunene i dette arbeidet. Vi har kartlagt, analysert og utredet både for den enkelte kommune og i en samlerapport som avklarer om det er grunnlag for å samarbeide. Og for å hoppe til den ikke så overraskende konklusjonen: Ja – samarbeid vil kunne gi gevinster.

Hvordan har vi jobbet? Vi har:

  • Etablert kunnskapsgrunnlag. Her benyttet vi Sopra Steria sin digitale modenhetsanalyse, et gjennomarbeidet og standardisert verktøy brukt hos kunder på tvers av bransjer og sektorer.
  • Supplert med dokumentgjennomgang og dybdeintervjuer av nøkkelpersoner på ulike nivåer og innen ulike fagområder.
  • Utarbeidet hypoteser og gjennomført workshop med toppledergruppene i kommunene.
  • Analysert resultatene fra kartlegging og workshops, sammenstilt med beste praksis og gjort vurderinger.
  • Oppsummert funn og anbefalinger i fem ulike rapporter og overlevert til kundene.

Gjennom workshopene fikk vi forankring av digitaliseringsprosessen og funnet hva som skal til for å lykkes i ledergruppen. Vi fikk også verifisert hypotesene fra toppledernivået og i alle sektorer. Dette skapte både et felles referansepunkt, felles forståelse, nysgjerrighet og innsikt i hvor kommunen står og hva som skal til for å lykkes. Tjenesteutviklingen skjer i sektorene og den digitale transformasjonen skjer med tilrettelegging og støtte fra sentrale IKT/digitaliseringsressurser. For å gjøre dette på en god måte krever det styrking av kompetanse og tilrettelegging av teknologi, verktøy og arbeidsmåter. Det er avgjørende at lederne er tett på og følger opp endringene som skjer.

Vil du vite mer om arbeidet som ble gjort, og hvordan din kommune kan gjøre tilsvarende?

Margit Grønli

Margit Grønli

Seniorrådgiver Business Consulting

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle