HTS Dynamics: Klar for klimatiltak

| minutter å lese

Vi bistått HTS Dynamics med å etablere klimaregnskap, klimahandlingsplan og klimabudsjett. De er dermed godt forberedt på å gjennomføre klimatiltak fremover.

Bakgrunn: Behov for klimaregnskap

HTS Dynamics er en leverandør av undervannsteknologi til energibransjen. Selskapet ønsket å forbedre sitt klimaarbeid, slik at de kan være i forkant av fremtidige krav og forventninger, og øke sitt konkurransefortrinn i fornybare markeder.

Hva bidro Sopra Steria med?

HTS Dynamics trengte i første omgang hjelp til å velge underleverandør av klimaregnskap. Her er det vanskelig å velge riktig partner og rapporteringsstandard. Vi bisto derfor med å etablere selskapets første klimaregnskap etter GHG-protokollen i samarbeid med Emisoft. Deretter ble klimatiltak identifisert og klimabudsjett etablert.

Analyse

Prosjektet startet med en grundig analyse av hvordan selskapet jobber med bærekraft i dag, og hvordan det står seg opp mot krav og forventninger selskapet vil bli møtt med. Etter at klimaregnskapet var etablert, ble det identifisert og konkretisert et mål om netto nullutslipp i 2040. Vi utarbeidet også en handlingsplan for hvordan selskapet kan jobbe på kort, mellomlang og lang sikt slik at selskapet skal nå målene sine både kommersielt og på bærekraft. 

Opplæring

Nøkkelpersoner i selskapet fikk grundig opplæring i datainnhenting, ulike utslippskilder og det digitale systemet for klimaregnskap. Disse er dermed godt rustet til å rapportere framover. Det er også et mål om stadig å forbedre utslippsregnskapet med flere utslippskilder, samt mer detaljerte tall fra verdikjeden.  

Konkrete tiltak og klimabudsjett

Basert på de kartlagte utslippskildene i klimaregnskapet identifiserte vi, i samarbeid med HTS Dynamics, aktuelle klimatiltak. Det ble blant annet identifisert ti tiltak som omfatter samarbeid med aktører i verdikjeden i neste fase.  

Klimabudsjettet som ble utarbeidet baserer seg på utslippstall, klimatiltak, klimamål og estimert omsetning fram mot 2040. Budsjettet skal brukes som et styringsverktøy av ledergruppa og nøkkelpersoner i selskapet.

Hvilken verdi skapte dette for HTS Dynamics?

Gjennom hele prosessen gjennomførte vi arbeidsmøter med nøkkelpersoner og selskapets ledergruppe for å innhente informasjon og sikre at våre leveranser var brukervennlige og effektive for selskapet. Prosjektet er eid av daglig leder, og hele ledergruppen har vært involvert ved strategiske milepæler underveis.

Prosjektet sikret derfor kompetanseheving innen klimaregnskap og klimaarbeid for HTS Dynamics gjennom hele prosessen. Selskapet er dermed godt forberedt på å gjennomføre klimatiltak framover, og svært godt skodd for nye reguleringer og klimakrav.

 

Bastian Klunde

Bastian Klunde

Director ESG Consulting, Sopra Steria Footprint

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle