Digitaliseringsdirektoratet: Virksomhetsstrategi som setter retningen

| minutter å lese

Bakgrunn: Behov for virksomhetsstrategi

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er resultatet av sammenslåing mellom Difi og Altinn i 2019. Deres oppdrag er å bidra til raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Etter ett års drift skulle en virksomhetsstrategi på plass, og Digdir ønsket bistand til å lede en smidig strategiprosess for å klargjøre overordnede strategiske mål og tiltak de neste årene. Strategien skal være enkel, tydelig, gjenkjennelig og motiverende. Den består av fire effektmål med tilhørende tiltak, og vil oppdateres årlig gjennom styringsprosessene til Digdir.  

Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe som besto av toppledelsen i direktoratet og tillitsvalgte, samt en arbeidsgruppe med mellomledere og medarbeidere fra hver avdeling. 

Hvilken verdi skapte dette for kunden?

Sluttresultatet ble et ambisiøst, spisset og levende dokument med strategiske mål og tiltak for direktoratet frem mot 2025, som understøtter ambisjonen for Digitaliseringsdirektoratet om samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Strategien setter en tydelig retning for direktoratet fremover og er et godt utgangspunkt for styring og prioritering på kort og lang sikt. Den skal forvaltes dynamisk og tiltak skal løpende oppdateres i takt med at prioriterte tiltak settes ut i livet. 

Sopra Steria ledet prosjektet i mål, og leverte tilnærming og metode, prosessbistand, analyser og underlag som sikret etablering av en tydelig strategi for direktoratet de neste årene. Prosjektet leverte på en stram tidsfrist og i tråd med kundens rammer og forventninger. Vi ga også konkrete anbefalinger om hva som bør være neste steg for å sikre implementering av strategien. 

Hva bidro Sopra Steria med?  

Sopra Steria ledet strategiprosessen og hadde ansvar for fremdrift med leveranser og milepæler, samt tilnærming og metode, Vi planla og gjennomførte digitale arbeidsmøter og workshops med Miro som arbeidsverktøy, utarbeidet relevante analyser og fasiliterte strategiske diskusjoner med arbeidsgruppen og styringsgruppen. Resultatene ble fortløpende forankret og presentert for direktør- og styringsgruppe.

Mål og tiltak i strategien tok utgangspunkt i en ekstern kartlegging av forventningene til direktoratet og interne behov. Her ble forventningene kartlagt og sammenfattet på bakgrunn av styrende dokumenter og intervjuer med interessenter ble gjennomført for å samle det som ikke var formelt nedskrevet.

Sopra Steria utarbeidet en intervjuguide og gjennomførte intervjuer med en rekke ledere i offentlig og privat sektor. I tillegg identifiserte vi kriterier for strategien med utgangspunkt i interne behov. Vi sammenstilte forventningene og kriteriene som utgangspunkt for diskusjon av strategiske temaer i arbeidsgruppen. Underlaget ble førende for etablering og prioritering av mål og tiltak i den kommende perioden.

Gjennom en iterativ prosess ble det raskt utarbeidet et helhetlig strategiutkast som tok runden på høring i organisasjonen for å få tilbakemelding og innspill fra de ansatte. Tilbakemeldingene ble strukturert og kategorisert av Sopra Steria, og deretter behandlet av arbeids- og styringsgruppen. Strategien ble oppdatert slik at den ivaretok innspillene, og den ble gjennomgått og forankret i organisasjonen og ledergruppen med gode tilbakemeldinger.

Arne-Vetle Gulliksen

Arne-Vetle Gulliksen

Forretningsrådgiver

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle