Bærum kommune: Ekstern gjennomgang av NAV Bærum

| minutter å lese

Kommunestyret i Bærum fattet vedtak om en ekstern gjennomgang av NAV Bærum, og Bærum kommune valgte Sopra Steria til å gjennomføre.

Bakgrunn: Trengte kunnskapsgrunnlag

Målet for de sosiale tjenestene ved NAV er «å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet». 

Ordlyden i vedtaket: «Det foretas en ekstern gjennomgang av NAV Bærum på ressursutnyttelse, gjennomgang av organisering og gjennomgang av sosiale tjenester, ref. KOSTRA*). 

Gjennomgang av andel personer som er på arbeidsavklaringspenger, sett i forhold til sammenlignbare kommuner.

Kvalitetssikring opp mot at brukerne får de lovpålagte tjenestene i minimumsløsningen: Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, generell rådgivning og veiledning, økonomisk rådgiving, individuell plan og midlertidig husvære.» 

Målet med den eksterne gjennomgangen var å gi kommunen et kunnskapsgrunnlag for beslutninger og det videre arbeidet med å utvikle en bærekraftig tjeneste. De fikk også anbefalinger som kan brukes til å vurdere tiltak som sikrer at innbyggerne mottar forsvarlige tjenester i kommunene.


Verdi for kunden

Sopra Steria har levert rapport om NAV Bærum til Bærum kommune, og presentert rapporten for kommunestyret. Kunden sa:

«Vi satte stor pris på samarbeidet med Sopra Steria. Konsulentene var ydmyke overfor oppgaven og svært interessert i å forstå og bidra med innsikt i analysen og evalueringen. Både NAV Bærum og kommunen har opplevd stor nytteverdi av rapporten, men også av arbeidet underveis i evalueringen. Sopra Steria satte seg meget godt inn i de problemstillingene som skulle belyses og bidro til en god og lærende dialog underveis.»

 

Sopra Sterias bidrag

Gjennomgangen av NAV Bærum har hatt en hypotesedrevet tilnærming, innenfor de avgrensninger og formål som var satt for oppdraget.

Prosjektet har brukt både kvantitativ og kvalitativ metode i datainnsamlingen:

  • Intervjuer med avdelingsledere, koordinatorer og saksbehandlere/veiledere hos NAV Bærum. Det ble også gjennomført møter med NAV Vest-Viken og NAV Asker.
  • Analyse av statistikk og tjenestedata fra offentlige, tilgjengelige kilder, samt data fra NAV Vest-Viken og NAV Bærum.
  • Gjennomgang av dokumenter, planer og rapporter fra NAV og Bærum kommune.
  • Gjennomgang av relevante rapporter, studier og forskning som kunne gi mer innsikt i saksområdet. 

Det ble lagt vekt på løpende dialog både med oppdragsgiver og NAV Bærum, med faste møter for å presentere og diskutere funn og prioriteringer underveis. 

 Fakta

  • Bærum kommune ligger i Viken fylke.
  • Kommunen har ca. 130 000 innbyggere og ca. 12 000 ansatte.
  • Sandvika er administrasjonssenter i kommunen.
  • *) KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 

Elin Vik

Elin Vik

Direktør innen forretningsrådgivning

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle