Todelt ledelse: når 1+1 = 3

| minutter å lese

Todelt ledelse er i vinden som aldri før. Men begrepet er ikke nytt, og modellen ble faktisk brukt i den greske bystaten Sparta. Så kan hvordan kan todelt ledelse være en effektiv ledelsesmodell, nå 2500 år senere?

Bedrifter som DnB, RiksTV og Telenor jobber med ulike måter å kombinere todelt ledelse på, for å bli mer effektive og endringsdyktige. Men konseptet «todelt ledelse» er ikke noe nytt.

Vi finner det allerede i den greske bystaten Sparta som ble styrt av to likeverdige konger.

Mens den ene lederen dro i krig, var den andre hjemme og holdt orden på innenrikspolitikken. Hva kan vi lære av Spartas konger? På hvilken måte kan dette være en effektiv ledelsesmodell i dag?

Todelt ledelse i smidig kontekst

Når vi i Sopra Steria snakker om todelt ledelse, er det i en smidig kontekst. Med smidig mener vi en robust, endringsdyktig kultur, og en organisasjon som kjennetegnes av lavt beslutningshierarki, gjennomsiktighet, tillit og trygghet.

Læring og forbedring står sentralt, og virksomheten oppleves som «lettbeint» i den forstand at hele organisasjonen evner å reagere på uforutsette endringer, samtidig som den effektivt jobber med komplekse problemstillinger.

Effektive, autonome team

For smidige organisasjoner er stort sett teamet den bærende strukturelle enheten. Idealbildet er tverrfaglige, autonome team som leverer forretningsverdi gjennom felles eierskap til, og samarbeid om, å nå målene. Teamets autonomi – evnen til selv å bestemme hvordan oppgavene skal løses og hvordan de skaper verdi – er sentralt.

Mandat og prioriteringer flyttes til team-nivå, og dermed endres lederrollen. I dag er ledere ofte faglige eksperter, som gjennom sin faglige tyngde og ekspertise har svaret på nært sagt alt. I tillegg skal lederen stake ut kursen mot mål, legge planer, prioritere og delegere.

I tillegg kommer personal- og administrativt arbeid. Slike alt-mulig-mennesker er sjelden vare. Og det er her todelt ledelse har sin misjon. Fordi ingen er gode på alt – heller ikke ledere – så deles lederoppgaven på to ulike roller.

For å verne om teamets autonomi, og sørge for at teamet leverer verdi i tråd med organisasjonens felles mål, trengs det ledelse. For å bruke analogien fra Sparta – mens den ene lederen har til oppgave å vinne krigen der ute, har den andre lederen til oppgave å ivareta interne forhold.

Todelt ledelse i praksis

Den ene lederrollen er oftest omtalt som produkteier eller «effekteier», hvis viktigste oppgave er å sikre effekt av teamets arbeid. Produkteieren setter retning og prioriterer hvilke oppgaver som skal løses for å skape mest mulig verdi.

Denne lederen sitter tett på markedet og forsøker å forstå hvordan verden beveger seg, og hvordan teamet må tilpasse seg. Lederrollen har som ansvar å sørge for at teamet jobber med de «riktige tingene» for å skape verdi.

Det er viktig å presisere at lederen ikke forteller hvordan oppgavene skal løses, men snarere hvorfor de gitte oppgavene bør løses først. Denne lederen er teamets primære kontaktpunkt med omverdenen, både utenfor og i egen organisasjon.

Den andre lederrollen kalles gjerne smidig coach, scrum master eller prosesseier . Hensikten er å ivareta og utvikle folkene, prosessene og metodene, kort sagt sørge for effekt på teamnivå. Rollen er innadvendt på den måten at det er menneskene i teamet, samhandlingen og dynamikken som er viktigst.

Smidig coachens oppgave handler om å «gjøre tingene riktig», ikke å fortelle hvordan oppgavene skal løses, men å utvikle og forbedre samarbeid og tillit slik at teamet blir stadig mer effektivt i å løse oppgaver og dermed i å skape verdi.

Hvordan forsterker todelt ledelse effektive, autonome team?

Å lykkes med smidig på team-nivå er for mange en overkommelig oppgave. Å lykkes med smidig for flere team eller på organisasjonsnivå, er derimot en kontinuerlig oppgave. Det er tungt å være et smidig team i en organisasjon som består av rigide prosesser, mange kontrollpunkter, stadige overleveringer, lange planleggingshorisonter og politiske føringer.

I en slik kontekst vil store deler av smidig coachens oppgave bestå i å «fjerne hindringer» utenfor teamet, og slik legge til rette for at teamet kan skape verdi mest mulig effektivt.

Todelt ledelse er ingen «magisk løsning» for alle problemer. Som så mye annet er det kontekstavhengig. Både teamets og organisasjonens smidige modenhet vil påvirke effekten. Og noen vil til og med oppleve to ledere som «administrasjonskostnader» i organisasjonen.

Likevel mener vi at de positive sidene overgår de negative. Den store oppsiden av todelt ledelse, er robuste team som effektivt lytter til og tilpasser seg endringer. Samtidig evner teamet å ha tilstrekkelig fokus på at både menneskene og samhandlingen i og utenfor teamet blir stadig bedre.

To ledere vil ha tilstrekkelig rom og kompetanse til å utvikle effektive team som både leverer verdi og klarer å lære og utvikle seg i takt med omskiftelige omgivelser. På denne måten vil smidig tankesett og praksis lettere tas i bruk og etterleves, og skape positive ringvirkninger for hele organisasjonen.

Innlegget ble første gang publisert i Dagens perspektiv 19. juni 2020.

 

Forfatter

Tidligere medarbeider i Sopra Steria Henrik Byremo

Kontaktperson

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton


Search

Se alle blogginnleggene våre