Digital infrastruktur vil forme fremtidens helsetjenester

av Ingvild Araldsen Blom - Direktør for digitale plattformer
av Odd Inge Hellesylt - Direktør forretningsutvikling, helse
| minutter å lese

Norge er kjent for å ha et av verdens beste helsevesen, med høy kvalitet og omfattende tilbud. Skal vi fortsette å ha det også i fremtiden, er digital infrastruktur en viktig nøkkel.  

I dag jobber over 400 000 personer i helse- og omsorgstjenestene, og ingen andre næringer har økt sysselsetningen mer de siste tiårene. Andelen av alle sysselsatte i Norge som jobber i helse, er tredoblet fra tidlig på 1970-tallet. Norge ligger på toppen i Europa i ressursbruk til helse og omsorgstjenester. Vi har høyest andel sysselsatte og er blant landene som bruker mest av fellesskapets penger på disse tjenestene.

Likevel har mediebildet i det siste vært preget av saker vi helst skulle vært foruten. Skrøpelige eldre får ikke sykehjemsplass, fastlegeordningen er presset, budsjetter må kuttes og vi mangler arbeidskraft. Hvordan løser vi dette?

Videreutvikling

Norge har i mange år vært en ledende aktør innen helsetjenester og helseforskning. Likevel har samhandlingsreformen, helsekommisjonen, helsepersonellkommisjonen og nå sist kvinnehelseutvalget sitt arbeid, pekt på flere områder der helsetjenestene må utvikles videre for å møte fremtidens utfordringer. En av de viktigste faktorene i denne utviklingen er den digitale infrastrukturen.

Den digitale infrastrukturen vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av fremtidens helsetjenester. Digital teknologi gir oss muligheten til å utvikle mer effektive og tilgjengelige helsetjenester som kan nå ut til flere mennesker på en raskere og mer kostnadseffektiv måte. Det betyr også at pasienter kan få behandling og oppfølging uten å måtte reise langt eller tilbringe lang tid på sykehus eller klinikker.

Fjernovervåking

Telemedisin er en stadig viktigere del av den digitale infrastrukturen i norsk helsevesen. Bruk av digital teknologi for å gi medisinsk behandling og oppfølging over avstand, for eksempel gjennom videokonsultasjoner og fjernovervåkning, kan være spesielt viktig for personer som bor langt unna helseinstitusjoner eller som har behov for regelmessig oppfølging. På dette området bidrar teknologileverandørene i utviklingen av telemedisinske løsninger. Eksempler på prosjekter inkluderer fjernovervåkning av pasienter med kroniske sykdommer, plattformer for videokonsultasjon, digitalisering av sykehus og smarte omsorgsløsninger.

Videre er det viktig å utvikle digitale løsninger som kan støtte pasienter i å ta ansvar for egen helse og behandling. Dette kan inkludere helse- og treningsapper som gir pasienter mulighet til å følge med på sin egen helse, eller digitale plattformer der pasienter kan kommunisere direkte med helsepersonell og få råd og veiledning.

For å realisere potensialet i den digitale infrastrukturen, må det være tilstrekkelig med digital kompetanse og infrastruktur i helsetjenesten. Dette kan inkludere alt fra opplæring i bruk av digitale verktøy for helsepersonell til investeringer i teknologi og IT-infrastruktur som støtter digital helse.

Samtykke og inkludering

Det er også viktig å sikre tilstrekkelig personvern og sikkerhet når det gjelder pasientdata og annen sensitiv informasjon. Her er det viktig å ha klare retningslinjer og regelverk som sikrer at data håndteres på en sikker og forsvarlig måte. Det kan være utfordrende å finne en balanse mellom tilgjengelighet og personvern, men det er avgjørende for å opprettholde tilliten til helsetjenestene. I tillegg er det viktig å inkludere pasientene selv i utviklingen av digitale tjenester og verktøy. Pasienter bør ha mulighet til å gi samtykke til bruk av deres helseinformasjon, og ha tilgang til denne informasjonen på en forståelig og tilgjengelig måte. Dette vil ikke bare styrke pasientenes autonomi, men også bidra til økt samhandling mellom pasient og helsepersonell.

Kunnskapsdeling

Skal vi lykkes må det skapes et samarbeidsklima og en kultur som oppmuntrer til samarbeid og samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten. Samhandlingsreformen var et viktig skritt i denne retningen, men det er fortsatt mye som må gjøres. Helsepersonell må utvikle felles mål og arbeidsmetoder, og det må være muligheter for å dele kunnskap og erfaringer på tvers av fagområder og institusjoner.

Den digitale infrastrukturen i helsevesenet er kritisk for å utvikle en mer effektiv og bærekraftig helsetjeneste. Et viktig aspekt ved utviklingen av denne digitale infrastrukturen, er å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personvernet og informasjonssikkerhet. Dette krever gode systemer for autentisering og autorisasjon av brukere, robuste sikkerhetsløsninger og strenge krav til behandling av sensitive personopplysninger.

En annen viktig faktor for å utvikle en bærekraftig helsetjeneste er å fokusere på forebygging og tidlig intervensjon. Dette innebærer å investere i primærhelsetjenesten og styrke den første linjen i helsetjenesten. Det er også viktig å utvikle bedre verktøy for å identifisere risikogrupper og målrette forebyggende tiltak mot disse gruppene.

Bærekraft og nye metoder 

Videre vil ny teknologi og innovasjon være avgjørende for å utvikle en bærekraftig helsetjeneste. Dette kan inkludere alt fra telemedisin og robotteknologi, til kunstig intelligens og store dataløsninger. Det er viktig å utvikle en strategi for å utnytte disse teknologiene på en måte som gir mest mulig verdi for pasientene og samfunnet.

Innovasjon i helsevesenet kan også føre til utvikling av nye behandlingsmetoder og medisiner. Nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens og genredigering kan ha stor betydning for diagnostisering og behandling av sykdommer. Samtidig kan innovasjon også bidra til å gjøre helsevesenet mer bærekraftig og kostnadseffektivt. Teknologileverandører, i tett samarbeid med helsesektoren, vil spille en stadig viktigere rolle i å utvikle og implementere nye digitale løsninger. Helsepersonell og pasienter vil måtte lære seg å bruke og dra nytte av disse nye verktøyene på tvers.

Møt behovene

Oppsummert  vil en bærekraftig helsetjeneste kreve en bred og helhetlig tilnærming som inkluderer samarbeid og samhandling, utvikling av en digital infrastruktur, fokus på forebygging og tidlig intervensjon, og ikke minst utnyttelse av ny teknologi og innovasjon.

Nå har ulike kommisjoner og utvalg gitt viktige innspill til denne utviklingen, og det er nå opp til politikere, helsepersonell og andre interessenter som oss teknologileverandører, å ta tak i utfordringene. Sammen må vi utvikle en fremtidsrettet helsetjeneste som møter behovene til dagens og morgendagens pasienter. 

Innlegget ble først publisert i Dagens medisin 11. mars 

Search

Se alle blogginnleggene våre