Miljøfokus innen IT nå og i fremtiden: Erfaringer fra ZERO-konferansen

av Dag Hallan - Prosjektleder og arkitekt
| minutter å lese

23.-24. november 2016 gikk miljøkonferansen Zero: Fra fossil til grønn særstilling av stabelen. Her er noen av de viktigste temaene og trendene som vi så nærmere på i løpet av de to dagene.

Konferansen kunne skilte med ny deltakerrekord og mange spennende nyheter. For IT-bransjen var særlig temaer som digitalisering, autonome systemer, sensorteknologi, «big data» og «cloud» viktige byggesteiner og komponenter. Det er naturlig å tenke seg at disse vil bli etterspurt i det grønne skiftet som Norge, Skandinavia og resten av verden nå står foran. Et skifte som vil kreve enorme omstillinger for samtlige bransjer og sektorer de neste årene.

Som en innledning til deg som ikke har jobbet med problemstillinger knyttet til klima og (fornybar) energi, her er en begrunnelse om hvorfor klimapolitikk vil ha en påvirkning på samtlige bransjer, også IT-bransjen:

  • Parisavtalen, Nov 2015. De fleste land signerte en avtale om å ikke øke gjennomsnittstemperaturen på jorden med mer enn 2 grader. Av solidaritet skulle de også tilstrebe en økning på under 1,5 grader. (Kritisk punkt hvor en rekke øystater og lavtliggende landområder vil utraderes grunnet høyere havnivåer)
  • Marrakech, Nov 2016, Paris-avtalen, som er verdens første rettslig bindende klimaavtale, ble ratifisert

Landene er enige om at dette i stor grad må gjøres ved at kraftproduksjon (og konsum) må omstilles fra fossil til fornybar energi.

IT-bransjen på ZERO-konferansen

Vår bransjekollega Cisco var til stede på konferansen med budskapet «Hva er digitalisering, og hva betyr det for miljøet?»

Merete Ask fra Cisco beskrev sitt firma som en aktør som leverte første nivå i en stack av tjenester for digitalisering. Hun kunne ikke avsløre eventuelle planer Cisco måtte ha om å bevege seg oppover i stack’en, men presiserte at de først og fremst presenterte fundamentet i en modell for digitalisering, innovasjon og miljøbidrag.

Andre bransjekollegaer som presenterte seg på konferansen var Telenor og Siemens. Disse viste til aktiviteter høyere opp i stack’en, med en rekke eksempler på hvordan sensorteknologi og «internet of things» bidro til å framskynde det grønne skiftet. Siemens, som er en vesentlig større aktør på andre områder enn IT, presenterte blant annet noen bidrag til elektrifisering av transportsektoren.

Hele spekteret av transportsektoren kan elektrifiseres. Noen transportmidler er allerede fullmodne, mens andre fortsatt drives av spydspissprosjekter. Felles for alle er at de er realiteter på ett eller annet modenhetsnivå.

En annen spennende nyhet var den norske Roboten Thorvald. I klimaperspektiv står landbrukssektoren for om lag 10 % av verdens Co2 utslipp. I tillegg adresserer denne autonome teknologien 2 andre tradisjonelle utfordringer i landbruket; tunge landbruksmaskiner som ødelegger jorda, og sprøyting av matproduksjon for bekjempelse av ugress og skadedyr.

Thorvald kan jobbe 24 timer i døgnet, uten å ødelegge jorda med tunge markavtrykk, og uten sprøytemidler for bekjempelse av ugress/skadedyr. Thorvald kan jobbe når jordene ellers er for våte for større landbruksmaskiner. En klynge av små Thorvald’er vil imidlertid trenge intelligente styringssystemer, cloud-arkitektur med høy sikkerhet, rapporteringsløsninger og analyseverktøy. Hvilken IT-aktør skal Thorvald samarbeide med?

Muligheter og trusler for IT-bransjen

Under konferansemiddagen ble det delt ut pris til Hordaland fylkeskommune for deres mangfoldige innsats på klimatiltak. De har eksempelvis utlyst 6 nye fergestrekninger med krav om NULL-utslippstransport tilsvarende verdens første helelektriske ferge Ampere. Det er ikke urimelig å tenke seg at også IT-leverandører som vil levere anbud til offentlig sektor i framtiden må vise til klimaregnskap for sin virksomhet og/eller tilbudte løsninger.

En annen spennende aktør som vant årets Greenovation pris var det Stavanger-baserte teknologiselskapet Zaptec. Selskapet har blant annet knekt koden for hvordan eksempelvis boligsameier med eldre og underdimensjonerte elektriske anlegg skal kunne tilby lading av elbiler ved hjelp av intelligente lastbalanseringsløsninger. Leverandøren har også utviklet et cloud-basert verktøy for administrasjon, fakturering, overvåking og kontroll.

Det Oslo-baserte transportselskapet Ruter# har i mange år hatt ambisjoner om å levere alle sine transporttjenester ved hjelp av nullutslippsteknologi innen 2020. Med kun tre år igjen på å  realisere målet står de fortsatt ved disse ambisjonene. I fjor ble det gjennomført 341 millioner reiser, og deres populære app står i dag for mer enn 1/3 av det totale billettsalget. I fremtiden planlegges det at tjenesten skal samle inn data om sine brukere, for bedre å kunne tilby transporttjenester ende-til-ende med riktig skalering. Ikke ulikt hvordan Google samler brukerinformasjon for sine formål. Selskapet, som resten av transportnæringen, står foran omstillinger som fordrer betydelig IT-støtte.

Med de omstillingskravene som vil bli stilt overfor samtlige virksomheter, vil også IT-bransjen påvirkes av disruptive teknologier og tjenester. Noen vil ende opp som det neste Kodak eller Nokia, mens andre vil posisjonere seg som lagspillere for det grønne skiftet. Vil vi i framtiden se en ny type IT-arkitekter med klima og miljø som viktige dimensjoner i deres design av IT-løsninger? Vil våre cloud, infrastruktur- og sikkerhetsarkitekter i framtiden også jobbe med begreper og dimensjoner som V2G (Vehicle-to-grid), CaaS (Car as a Service), Karbonavtrykk, kWh, Ohms lov, karbonpriser, UNFCCC (FNs klimakonvensjon) og CCS (Carbon Capture and Storage), for å nevne noen sentrale begreper?

Det vil fremtiden vise  – men vi fikk i alle fall noen gode innspill på årets Zero-konferanse. Det er når arkitekturkunnskap fra ulike fagområder smelter sammen at kreativitet og innovasjon får gode vekstvilkår. Her har IT-bransjen en gyllen mulighet til å kombinere sitt samfunnsansvar med en rekke spennende forretningsmuligheter.

Kilder:

https://zerokonferansen.no/
http://www.miljostatus.no/parisavtalen/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
https://www.youtube.com/watch?v=qR34__vWCtc&t=72s
https://www.dsd.no/
http://www.zaptec.com/#reinventpower

https://www.aftenposten.no/oslo/i/BJRG7/slik-ser-ruter-sjefen-for-seg-at-det-blir-i-fremtiden
http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2015/arets-ord-det-gronne-skiftet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle-to-grid

Search

ledelse-og-strategi

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre