Do the transformation

av Hanne Alver Krum - Seniorsjef
| minutter å lese

En rekke bransjer og markeder opplever stor grad av disrupsjon i disse dager. Nye aktører kommer inn, mens gamle markedsledere lett kan falle av lasset. Hva skal egentlig til for å posisjonere seg for framtiden?

Telefoni, fotografering og nyhetsformidling. Kjente eksempler på bransjer og sektorer som har blitt totalt endret som følge av teknologisk og markedsmessig utvikling, er ikke vanskelig å komme opp med. I dag står blant annet transport og finans foran tilsvarende store og gjennomgripende endringer.

Med selvkjørende biler og busser, tilgang til sanntidsinformasjon om reisetider og forsinkelser, og elektroniske systemer for billettkjøp, må aktører innenfor tradisjonell kollektivtransport tenke helt nytt.

I finansbransjen går den teknologiske utviklingen sammen med endringer i lovgivning, slik at en rekke nye aktører kommer på banen og utfordrer de etablerte bankene og finansinstitusjonene. Deling av informasjon på tvers av tradisjonelle skillelinjer, digital valuta og nye betalingsmetoder byr på både muligheter og utfordringer, men åpner fremfor alt for at morgendagens markedsvinnere ikke nødvendigvis blir de samme som gårsdagens.

Kunnskap er fortsatt makt

Noe av det som preger mer eller mindre alle organisasjoner i dag er den nærmest uendelige tilgangen på data og informasjon, ofte i kombinasjon med manglende systematikk for å foredle og utnytte denne råvaren. Muligheten til å fatte informerte og faktabaserte beslutninger har aldri vært større. Samtidig er det fort gjort å gå seg vill i "informasjonsskogen".

Ved å dele data i mer eller mindre åpne nettverk ligger alt til rette for at vi skal kunne bygge kunnskap som mange kan ha glede av. Samtidig blir det enda viktigere enn før å forstå og tolke informasjonen, og ikke minst å sette den inn i riktig kontekst. Tilgang til data er ikke det samme som innsikt og kunnskap.

Min hypotese er at det trekkes forbløffende mange viktige beslutninger uten at tilstrekkelige tall, fakta og innsikt legges til grunn. Jeg har selv erfart at man synser seg fram til enighet, i stedet for å gjøre seg opp meninger på bakgrunn av et felles kunnskapsgrunnlag. Også for fagmiljøene i bedriften vil det være en fordel om beslutninger i størst mulig grad skjer basert på fakta. Det er betydelig lettere å få gjennomslag for en sak som er godt underbygget og dokumentert, forutsatt at dette verdsettes i organisasjonen.

Alt handler om mennesker

Jeg er overbevist om at evnen til å utnytte informasjon og data, dele, formidle og analysere vil være noe av det som skiller vinnerne fra taperne i tiden som kommer. Dette krever framfor alt ledelse og en organisering som legger til rette for at medarbeiderne får brukt sin kunnskap og kreativitet til å skape nye tjenester og løsninger for kundene. Organisasjonen må rigges for nye måter å jobbe på.

Ordet “resilience” (resiliens) har de siste par årene dukket opp stadig oftere i sammenheng med organisasjonsbygging og ledelse. Å bygge en organisasjon og en intern kultur som står stødig når det blåser ute, som takler endring og risiko, og som har kultur for innovasjon er ikke gjort i en håndvending. Det krever ledere som vil noe, og som våger å la organisasjonen prøve og feile - samtidig som vi ivaretar kommunikasjon og samspill på tvers av tradisjonelle avdelinger og faglig mangfold. For å skape markedsmessige fortrinn må organisasjonen bygge en kultur for innovasjon og samarbeid der det er lov å ta risiko – og å feile.

Selv om systemer og teknologi i seg selv er krevende og kan skape nye skillelinjer, er det likevel mennesker og organisering som er den avgjørende faktoren. Avansert teknologi og “state-of-the-art"-systemer kan definitivt hjelpe deg et stykke på veien. Hvis ikke organisasjonen forstår driverne bak og behovet for endring kan det likevel bli vanskelig å lykkes.

Transformasjoner er tøffe, og digitale transformasjoner enda tøffere. Med den digitale endringstakten vi ser nå kommer du neppe dit du ønsker deg ved å holde deg til den originale planen. Transformasjon til en digital virkelighet avhenger av at organisasjonen og de enkelte medarbeiderne både er med og selv tar ansvar. Først når det skjer kan selve kjernen i virksomheten bli digital. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med digital transformasjon, organisasjon og ledelse?

Search

categoriesexpertisesfamilies

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre