Kvalitetssikring og prosjektrevisjon

En viktig forutsetning for å lykkes i prosjekter er å ha et forhold til hva kundens forventninger er til kvalitet. Deretter må man etablere en proaktiv plan for hvordan man har tenkt til å møte disse forventningene.  

Kvalitetskontroll handler om å ettergå de faktiske leveransene for å sikre ønsket kvalitet. Kvalitetssikring handler om å ettergå prosjektprosessene som leder frem til de faktiske leveransene.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring og –kontroll er viktige konsepter for å oppnå vellykkede resultater. Likevel er mange i tvil om hva begrepene egentlig innebærer, og ofte vektlegges det ene på bekostning av det andre. Manglende bevissthet på kvalitet i prosjekter er en av flere potensielle fallgruver.

Sopra Sterias kvalitetssystem inneholder metodikk som anbefales benyttet til kvalitetskontroll og -sikring i forbindelse med gjennomføring av prosjekter. Målet med metodikken er å sikre at gjennomføring og resultat er av riktig kvalitet, og at prosjektet leveres på tid og kost.

Sentralt i metodikken er rutinebeskrivelser for gjennomføring, maler for kvalitetsplan, kvalitetsrapporter og sjekklister. Kvalitetssikringen skal synliggjøre dårlig kvalitet og risikoområder, samt foreslå konkrete tiltak til forbedringer.

Prosjektrevisjon

En prosjektrevisjon gir mulighet for å avdekke de utfordringer man møter i prosjektet. Den kan gi prosjekteier, prosjektleder og -team status på hva som går bra og hva man må forbedre i prosjektet. Den kan gjennomføres underveis, eller ved prosjektets avslutning.

Revisjonen vil gi verdifull innsikt i suksesskriterier for fremtidige prosjekter. På denne måten kan man unngå å gjøre de samme feilene igjen.

Hvorfor velge oss?

Våre konsulenter har erfaring fra et stort spenn av ulike prosjekter i offentlig og privat sektor. Prosjektledelse er en egen karrierevei i Sopra Steria, noe som gjør at våre konsulenter har årelang erfaring med å håndtere kvalitetskrav i svært ulike prosjekter.

Vil du vite mer?

Ole_petter_saxrudOle Petter Saxrud

Tjenesteansvarlig Prosjektledelse
Tlf: +47 993 10 922
E-post: ole-petter.saxrud@soprasteria.com