Wintershall: Redefinerer Supply Chain med pilotprosjekt

| minutter å lese

Pilotprosjektet «LogisticsHub» involverer en rekke aktører for å digitalisere prosessen rundt konteinerfrakt til boreoperasjoner. Samhandling og deling er nøkkelen til suksess når Wintershall former den fremtidige informasjonsarkitekturen.

Bakgrunn

Wintershall sikter høyt når det kommer til digitalisering, standardisering, samhandling og deling av data. Samtidig er det viktig for dem å forsikre seg om at teknologi og systemer som blir tatt i bruk er optimale og løser de problemene som selskapet ønsker å løse.

I pilotprosjektet «LogisticsHub», er det nettopp overnevnte som står i fokus. I samarbeid med Swire (konteinereier), Halliburton (utstyrsleverandør), Asco (baseselskap) og Bring (transportør) gjennomføres det testing av løsningen LogisticsHub som skal spore konteinere i forbindelse med en boreoperasjon. Nå handler det om å møte virkeligheten, nemlig å gå fra tanker, ideer og planer til praktisk utførelse.

Løsningen som brukes representerer et konsept for deling av sporingsinformasjon på konteiner- og utstyrsnivå på norsk sokkel og forvaltes av EPIM (Exploration & Production Information Management Association). EPIM representerer operatørenes samarbeidsarena for informasjonsdeling innenfor norsk olje og gass industri. Her forvaltes også løsningen License2Share, som er en løsning for arkivering og deling av data mellom partene på de ulike olje og gass feltene. Norge er kjent for å ha en unik samarbeidsmodell mellom aktørene på norsk sokkel og EPIM eksistere nettopp for å fremme og tilrettelegge for dette samarbeidet.

– Kort fortalt sporer vi konteinernes reise i forbindelse med boring av letebrønnen Marisko. Konteinere skal leies, sendes til leverandør, fylles med utstyr, kjøres til base, sendes med båt til boreriggen og til slutt fraktes tilbake den samme ruten. Vi ønsker å teste ut tre sporingsmetoder: GPS-signaler, informasjon fra andre datasystemer og manuell registrering. Hele verdikjeden er involvert i prosjektet og deler data seg imellom, sier prosjekteier Arne Kjetil Nilsen, Manager Logistics & Marine i Wintershall.

Hensikten med prosjektet er å teste ut bruk av en felles sporingsløsning på tvers av aktører på norsk sokkel, teste ut sporingsteknologi, hente ut erfaringer med mål om å få mer kostnadseffektive logistikkprosesser og ikke minst få verdifull input til den fremtidige informasjonsarkitekturen i olje- og gassindustrien.

Hva bidro Sopra Steria med?

Prosjektleder Lilly Hansen i Sopra Steria, forteller at det er utrolig viktig å forstå hele verdikjeden dersom man skal få god input til fremtidig informasjonsarkitektur.

Dette handler om mye mer enn teknologi. Det er viktig med et holistisk perspektiv, da dette vil kunne endre fremtidige prosesser, adferd, samspill og arbeidsfordelingen. Ny teknologi i seg selv vil ikke gi noe konkurransefortrinn med mindre vi tar hensyn til alt rundt og får forankret den nye måten å jobbe på.

Det er også svært viktig at alle aktørene er involvert i en slik prosess. Aktørene har hvert sitt perspektiv, hvor hver og en ønsker å hente ut sine gevinster, dette må det legges til rette for. I første omgang kreves det en innsats av alle for at man skal få belyst utfordringer og muligheter i hele verdikjeden. Den enkelte må kjenne sine nåværende arbeidsprosesser, strukturer, systemer og informasjonsflyt for at man skal kunne legge til rette for testing av LogisticsHub og deretter vurdere verdien av den og hvilke risikoer som følger med.

Hvilken verdi skapte dette for kunden

Ny og mer effektiv informasjonsarkitektur

Mangel på informasjon er en gjenganger. Derfor vil prosjektet kartlegge hvem som trenger hvilken informasjon når, hvor og om denne allerede finnes og hvordan man kan skaffe den. Det er vanligvis ikke teknologien som er utfordringen, men det å få prosesser og informasjonsflyt til å henge sammen på tvers av aktører der ansvar og grensesnitt er klart definert, sier prosjektlederen i Sopra Steria. Det er et møysommelig stykke arbeid som er lagt ned i dette for å få gode erfaringer i piloten. Det er et unikt engasjement blant aktørene, som virkelig ønsker å bidra til forbedring. Alle er påkoblet hele tiden.

Tålmodighet, utholdenhet og dybdeforståelse har vært og blir essensielt for å kunne hente ut verdifulle erfaringer. Blant annet er det å bli skikkelig kjent med løsningen, når en nå faktisk bruker den på en operasjon, ført til at det blir lettere å identifisere verdien av den, samt identifisere hva som ikke er like enkelt å få til. Løsningen gir muligheter for automatisering av varemottak offshore, bedre informasjon til leverandør og transportør med tanke på organisering av returlast. I tillegg seg man at GPS-sporing fungerer bra på onshore-lokasjoner, men kan være mer utfordrende offshore, så her må prosjektet vurdere supplerende sporingsteknologi.

Gevinstrealisering i hele verdikjeden

– Vi har god kontroll på konteinere som er på våre lokasjoner, samt den delen av flåten som er tagget med GPS. Men det å få informasjon om alle konteinere som befinner seg på andre lokasjoner (når de er på leie) vil være av verdi. I hovedsak vil dette være notifikasjoner på enheter som er på vei tilbake til en av Swire sine seks lokasjoner langs kysten, sier Åsmund Krogstad, Delivery Manager Track & Trace Solutions i Swire. Swire ønsker å bidra i piloten for å kunne forbedre forutsigbarhet og planlegging av behovet hos kundene og kunne tilby en mer effektiv logistikk.

For Halliburton er det en gevinst i det å kunne følge konteinerne fra de blir sendt fra dem til de er tilbake. I første omgang vil Halliburton sine koordinatorer kunne følge lasten ved forsendelse. Det at Halliburton kan dra nytte av sporingen fra det tidspunkt konteinerne forlater riggen, til lasten blir levert tilbake til Halliburton, vil høyne deres visibilitet og gi et bedre grunnlag for å utnytte materiell optimalt.

Det finnes også store forbedringspotensialer når det kommer til Bring sine transportprosesser for konteinere som skal i retur fra riggen. I dag er ikke prosessene for utgående og inngående last like dessverre. Det er lite informasjon om når noe skal sendes i retur fra riggen og om det faktisk har blitt sendt, som resulterer i mange tungvinte og manuelle prosesser.

Det er viktig at dette arbeidet drives nedenfra og opp nettopp fordi det er de som er tett på operasjonen som er eksperter på sine områder og vet hva som trengs for at de skal få gjort arbeidsoppgavene sine. Fordi alle aktørene er så involvert også på et operasjonelt nivå er det helt realistisk å tro at piloten vil kunne være med på å definere en ny og mer effektiv informasjonsarkitektur innenfor Supply Chain.


Prosjektbeskrivelsen ble publisert første gang på energi24.no

Lilly Hansen

Lilly Hansen

Senior Manager

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle