Statnett: Fra tøff start til ny kraft

18 Nov 2013

Det er ikke uvanlig at store prosjekter møter skjær i sjøen. Slik snudde Statnett og Steria en vanskelig oppstart til et suksessprosjekt.

 

Entusiasmen var stor da den første gruppen av Steria-medarbeidere høsten 2010 flyttet inn hos Statnett i Oslo. Tidligere den høsten vant Steria storkontrakten om levering av utskifting av Statnetts markedssystem, LARM (se egen faktaramme i bunn av saken).

I løpet av kort tid viste det seg imidlertid at prosjektet støtte på oppstartsproblemer. Det ble klart at LARM-prosjektet sakket akterut i forhold til fremdriftsplanen. 

– Små og store problemer kan dukke opp i forholdet mellom kunde og leverandør, sier Nils-Petter Kristiansen, Sterias prosjekteier i LARM.

Han ønsker å fortelle om prosjektet fordi det ligger mye god lærdom i hvordan man kan håndtere potensielle problemer.  

Tiltakspakken «Strømlinje»
I dag er det god stemning når Kristiansen møter Statnetts programleder Beate Krogstad til samtale om utfordringene i LARM-prosjektet. Utfordringer som på et tidspunkt ledet til at begge parter måtte ta tak i situasjonen og bli enige om hvordan LARM-prosjektet kunne komme tilbake på skinner.

En felles arbeidsgruppe fikk derfor ansvar for å definere en tiltakspakke kalt «Strømlinje», som skulle bidra til forutsigbarhet for begge parter i forhold til prosjektets leveranser, tidsplan og kostnader. De viktigste tiltakene var å forbedre implementering av teststrategien, sikre samhandlingsmodellen og organiseringen, samt forbedre og etablere beskrivelsen av løsningskonsepter. 

I tillegg skulle gjenstående arbeid i prosjektet replanlegges. De første resultatene av Strømlinje kom i form av bedret kvalitet på leveransene. Men fartsøkningen uteble. Dette var kritisk ettersom prosjektet allerede lå bak skjema.

Partene ble enige om å gå enda grundigere til verks for å øke takten på utviklings- og testsiden. En re-planlegging av hele prosjektet ble iverksatt og konkretisert:

  • Statnett gjorde en strengere prioritering av innholdet i leveransen (produktkøen) basert på målsetningene for investeringen
  • Partene ble enige om en krevende og oppdatert leveranseplan basert på mer realistiske timeestimat for gjennomføringen, og i tråd med prosjektets overordnede mål
  • Partene bestemte en fast leveransesyklus med forbedrede kvalitetskontroller på gjenstående leveranser
  • Partene økte kapasitet på kritisk kompetanse i sine team og optimaliserte fordelingen på kompetanse innenfor ledelse- og prosjektstyring, løsningsarkitektur, utvikling, funksjonalitet og test.

I tillegg innførte Steria en rekke tiltak for å øke trivselen blant medarbeiderne i prosjektet.

–Tiltakene har virket etter hensikten. I dag har vi en svært livlig og sosial gjeng som gleder seg til å gå på jobb i Statnett, sier Kristiansen.


KRAFTBALANSEN: Nils-Petter Kristiansen, Sterias prosjekteier i LARM og Statnetts programleder Beate Krogstad foran skjermene i Statnetts respsjon. De viser her statistikk over produksjon og forbruk, samt kraftbalansen, i sanntid.


På sporet

Det siste halve året har prosjektet skutt ny fart. Etter planen skal det gamle systemet skrus helt av i slutten av 2014 og starten av 2015, men en rekke moduler er allerede implementert i LARM og satt i skarp drift. Det vil si at systemet brukes daglig for å sikre balansen i det norske og nordiske kraftsystemet. Partene jobber tett og løsningsorientert, og leveransen ligger an til å holde seg innenfor både tidsestimat og budsjett.

– Vi har nå stor tillit til Sterias leveranser. Men usikkerhetsavsetningen vår er brukt, så vi har fortsatt fokus på kontinuerlig forbedring, sier Krogstad.

«Superfornøyde» brukere
Hun understreker at brukerne i Statnett så langt er «superfornøyde». Og selv om LARM-prosjektet har vært svært krevende, er Krogstad ikke i tvil om at det også har vært lærerikt for organisasjonen.

– Kraftbransjen er i stor endring, og Statnett står overfor en rekke IKT-relaterte utfordringer i årene som kommer. LARM blir verdifull ballast på den reisen, sier hun. 

Kristiansen nikker, vel vitende om at prosjektet også har vært verdifullt for Steria.
– Det er ikke tvil om at vi har tilegnet oss kunnskap og erfaring som vi håper og tror vil gi oss mange oppgaver i kraft- og energimarkedet i årene som kommer, sier han.

«Fem på gata»

Fem Steria-konsulenter i LARM svarer: Hva er det viktigste suksesskriteriet i et prosjekt som LARM?

DEDIKERT STERIA-TEAM: Frode Carlsen, Silje Løvaas, Nils-Petter Kristiansen, Anita Nordheim, Mayurathan Thiyagarajah og Ketil Storvik forteller hva som er LARMs viktigste suksesskriterie.

Mayurathan Thiyagarajah, seniorutvikler, 3 år i LARM

– Tid til å sette seg inn i et nytt domene, teknisk plattform og arbeidsmiljø er viktig. Det samme er kort avstand til kundens ressurspersoner. I dette prosjektet sitter vi sammen med Statnetts domeneeksperter. Det er moro å jobbe når vi løser problemer og finne gode løsninger i fellesskap.Silje Løvaas, utvikler, scrum-mester og teamleder, 1 år i LARM
– God struktur, kommunikasjon og et godt miljø. Alt dette er på plass i LARM. Struktur gir gode rammer og rutiner, mens god kommunikasjon gir raske avklaringer. 

Jeg er nokså fersk som utvikler, men har blitt tatt godt imot og får all hjelp jeg ber om fra kollegaer i både Statnett og Steria. Et godt miljø forhindrer usikkerhet og gir økt arbeidslyst. Jeg er også glad i å leke litt, og det får vi lov til her.

Jeg føler dessuten at kollegaene setter pris på ferskingens arbeids- og lærelyst. At jeg kan se ting med nye øyne, blir også verdsatt.Ketil Storvik, interaksjonsdesigner, 1,5 år i LARM
– Tillit og dialog. I løpet av tiden jeg har vært her, har det blitt en mye større ro i prosjektet. Kunde og leverandør trekker i samme retning, vi har samme visjon for systemet vi skaper. Min rolle er å være et slags bindeledd mellom sluttbrukerne og den tekniske løsningen. Derfor er jeg avhengig av god tilgjengelighet og dialog med brukerne, og her er miljøet preget av åpenhet og god kjemi.


Frode Carlsen, teknisk sjefsarkitekt og medlem av lederteamet, i LARM helt fra starten

– Store prosjekter kan gå gjennom noen utfordringer før et godt samarbeid blir etablert. Det viktigste er å komme seg gjennom dem og skape en god relasjon mellom partene. For oss er det gull verdt å sitte så nær ekspertene i Statnett, det gir raske og ærlige tilbakemeldinger.

Min rolle dreier seg i stor grad om både å ha oversikt over nå-situasjonen og mulige scenarier som venter lenger fremme. Da kan jeg bidra til å skape god flyt i fasene fra krav til utvikling, testing og lansering av ferdig software.


Anita Nordheim, prosjektleder og leder av lederteamet, 1 år i LARM

– Trygghet og god organisering. Da jeg og mitt lederteam fikk denne oppgaven, var det viktig for oss å skape trygghet i organisasjonen. Vi etablerte klare ansvarsforhold og realistiske milepæler som hvert team tok eierskap til. Nå er hele teamet fokusert, motivert og mye mer fornøyd.

Det har vært viktig å skape struktur, folk får bidra der de har mest å gi. Men samtidig åpner vi for at de kan prøve seg i nye roller. Det kan skape økt forståelse for helheten i prosjektet, skape personlig utvikling og gi ny motivasjon.

Vi har dessuten jobbet mye med den sosiale biten som er viktig for å skape en god arbeidsplass. Jeg gleder meg til hver eneste arbeidsdag, og det er jeg ikke alene om!

Fakta om LARM – Landssentralens Regulerings- og Markedssystem

Markedssystemet er Statnetts mest sentrale verktøy for å sikre balanse mellom produksjon og forbruk av strøm, det vil si å sikre frekvensstabilitet i det nordiske kraftsystemet. Utgående system ble tatt i bruk i 1993/94 og er basert på utgått teknologi. LARM erstatter eksisterende system gradvis, og fullt ut i løpet av 2014. Det er ca. 50 personer som daglig jobber i prosjektet, fordelt mellom kunde og leverandør.  For å lese mer om Statnetts samfunnsoppdrag sewww.statnett.no 

Tekst: Tormod Aadnesen/Edit Communication
Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Steria

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com