Mennesker på puslespillplass

Policy for ledelse av mangfold i Sopra Steria Norge

Formålet med policyen

1. Sikre at Sopra Steria følger lover og forskrifter som omfatter forbud mot diskriminering.

2. Støtte arbeidet med implementering av NS 11201:2018 Ledelsessystemer for mangfold

3. Synliggjøre våre forpliktelser om å unngå diskriminering som signator på FNs Global Compacts 10 prinsipper for anstendig næringsliv

4. Synliggjøre våre intensjoner om aktivt å jobbe med FNs bærekraftsmål nr 5, likestilling mellom kjønnene og mål 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst.

5. Tydeliggjøre Sopra Steria Group mangfoldspolicy som beskrevet i selskapets årsrapport

6. Være et virkemiddel for å realisere selskapets visjon «Leveraging digital technology to build a positive future for all» og selskapets strategi «vi skal være et fantastisk sted å jobbe for de beste konsulentene i markedet». 

Policy for mangfold

Policy for mangfold (definert som sammensetningen av forskjeller) en del av de øvrige policiene som inngår i selskapets ledelsessystem, og følger det overordnede ledelsessystemets prosesser for vedlikehold, oppfølging og kontinuerlig forbedring.

Hvorfor mangfold er viktig i Sopra Steria

For å styrke konkurransekraft og levere kvalitet til selskapets kunder, må vi være et fantastisk sted å jobbe for å tiltrekke oss de beste konsulentene i markedet. For å lykkes med dette, må vi være en arbeidsplass hvor alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse. Forskjellighet må verdsettes, og kompetansen som forskjelligheten fører med seg skal anvendes til beste for våre kunder og medarbeidere.

Mangfold i Sopra Steria bidrar til å:

 • styrke vår konkurranseevne
 • utvikle løsninger som passer for alle
 • skape trygghet og tilhørighet for alle

For å finne de beste konsulentene må vi lete blant alle mennesker med forskjellige erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn, og alder, fordi vi vet at:

 • mangfold gir større grobunn for innovasjon og ny-tekning enn homogene grupper
 • beslutninger som blir kvalitetssikret sett fra ulike perspektiver blir bedre
 • vi må forstå og speile mangfoldet i samfunnet vi er en del av for å kunne lage gode løsninger for alle
 • et mangfoldig arbeidsmiljø skaper læring og utvikling for alle
 • mangfoldige organisasjoner oppnår økt kundeverdi og bedre økonomiske resultater

 

Omfang

Dette dokumentet gjelder for hele organisasjonen og alle medarbeidere i Sopra Steria Norge. Det påligger ledere et spesielt ansvar å utøve god mangfoldsledelse, se punkt 1.5.

Denne mangfoldsspolicien omfatter alle former for mangfold: Erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn, og alder.

Policy-prinsipper

 1. Individuelle forskjeller er en styrke for selskapet og skal verdsettes.
 2. Ingen skal føle seg diskriminert med bakgrunn i sin erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn eller alder.
 3. Alle medarbeidere i Sopra Steria har et ansvar for å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø som støtter vår verdi «respekt for andre».
 4. Ledere har et spesielt ansvar for å sikre at alle blir behandlet med respekt, og har like muligheter til å utvikle sitt potensiale, sin kompetanse og karriere.
 5. Alle ledere skal praktisere en lederadferd som aktivt støtter og muliggjør potensialet i mangfold.

Mangfoldsledelse

Lederadferden skal være inkluderende og sikre at mennesker føler seg respektert, støttet og verdsatt. I tillegg skal lederadferden bære preg av:

 • fleksibilitet og evne til å forstå ulike perspektiver
 • tydeliggjøring av sammenhengen mellom mangfold og verdiskapning
 • et språk som bygger felles identitet og fremmer gjensidig respekt og inkludering
 • aktiv bruk av potensialet som mangfoldet skaper i prosjekter og andre oppgaver
 • bevissthet rundt egen handlemåte, kommunikasjonsform og ubevisste antakelser

Viktige fokusområder

 • Synliggjøring mangfold i selskapets interne og eksterne kommunikasjon.
 • Bruk av et nøytralt og inkluderende språk.
 • HR-prosesser knyttet til rekruttering, evaluering, forfremmelser, lønn og utvikling gjennomføres slik at ubevisste antakelser i minst mulig grad preger resultatet.
 • Måling og kontinuerlig forbedring av medarbeideres opplevelse knyttet til mangfold.
 • Partnerskap med organisasjoner som har målsettinger om å styrke mangfold.
 • Påvirkning av våre samarbeidspartnere og leverandører ved å etterspørre mangfold.
 • Kurs i mangfoldsledelse for ledere og medarbeidere
 • Bruk av rollemodeller som reflekterer er kjønnsmessig- og kulturelt mangfold

Avviksrapportering og disiplinære reaksjoner

Alle som opplever diskriminering som står i motsetning til målsettingen i mangfoldspolicyen oppfordres til å varsle fra om dette ved hjelp av selskapets varslingsrutiner beskrevet på intranettet. 

Dokumentet er offentlig og eies av HR- og strategidirektør Solfrid Skilbrigt. Datert 20.10.2022.

Vil du vite mer?

Solfrid Skilbrigt
Solfrid Skilbrigt
HR- og strategidirektør, Skandinavia