Mennesker går i samme retning

Våre innspill til nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål

Hvorfor innspill fra oss?

Sopra Steria er et ledende konsulentselskap innen digitalisering. Vi ønsker å bidra til utviklingen av et mer allsidig og bærekraftig norsk næringsliv, som kan løse store felles samfunnsutfordringer.

Per dags dato opplever vi, og andre aktører, at det er utfordrende å navigere i det som oppleves som en jungel av ulike krav, rapporteringssystem og vinklinger på bærekrafttematikken.

Vi opplever behov for tydeligere retningslinjer for hvordan man skal arbeide med bærekraftmålene, og bedre synliggjøring av beste praksis. 

Som et større teknologiselskap opplever vi enda ikke den forventede etterspørselen fra våre kunder på bærekraftsområdet, og ser at det fortsatt er en vei å gå for å nå en tydelig bærekraftagenda hos flertallet av norske bedrifter.

Dette innspillet er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 18. november 2020.

Seks tiltak

Sopra Steria har identifisert 6 tiltak til handlingsplanen, som kan bidra til å oppnå bærekraftmålene: 
 

1) Tydelig veileder for rapporteringsmetoder for kommuner, statlige etater og bedrifter  

Det er et behov for at myndighetene definerer hvilke rammeverk som bør prioriteres og hvilke som er egnet, avhengig av sektor, størrelse på aktøren, og andre relevante faktorer. 

Dette vil forenkle rapportering av bærekraftmål for aktørene, og gjøre det lettere for myndighetsorganer å måle og sammenligne resultater på både kommunalt og nasjonalt nivå.

2) Enkel oversikt over hvilke EU-krav og nasjonale krav som gjelder, og over de som skal innføres,

slik at teknologiaktører og andre aktører kan rigge seg, og utvikle løsninger som bidrar til at vi nasjonalt kan imøtekomme internasjonale krav og målsettinger. Norske myndigheter må være frampå med hensyn til regelendringer og markedsendringer som skjer i Europa. Lover, avgifter og reguleringer er sentrale drivere for bærekraftig innovasjon, og må derfor kommuniseres på egnet måte ut til relevante aktører.

3) Gode incentivordninger for å ivareta bærekrafthensyn i hele verdikjeden. 

Vi anbefaler at det utvikles offentlige virkemidler sikrer økt fokus på utviklingen av bærekraftige løsninger og ikke minst, bidrar til å skape økt bevissthet om bærekraft i norsk selskapsstyring som gjennomsyrer hele bedriftens virksomhet. 

Fravær av gode incentivsystemer vil forsinke utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Et eksempel kan være at prosjekter av en viss størrelse bør oppmuntres til å synliggjøre hvilke BKM prosjektet bidrar inn på.

For å sikre god oppfølging av dette, anbefales det at selskaper over en viss størrelse offentligjør sine tiltak. Det skal være enkelt å se hvorvidt et selskap driver miljøvennlig, har en god mangfoldspolicy, og bidrar til anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

4) Felles knutepunkt for Agenda 2030 

Per dags dato er det vanskelig å få oversikt og vite hvor man skal henvende seg for å få informasjon og veiledning på veien mot en mer bærekraftig virksomhet, i tråd med den nasjonale agendaen. Global Compact har tatt denne rollen internasjonalt. Vi trenger også en norsk statlig aktør som bedrifter kan henvende seg til, og som kan koordinere de overstående punktene, i tråd med norske standarder, rammeverk og aksjonsplan, samt være et bindeledd mot andre initiativer som for eksempel Forskningsrådets "Grønn Plattform".

5) Sikre gode rammevilkår for digitalisering av Norge 

Med forståelsen for teknologiens vide mulighetsområde mener vi at en overordnet ambisjon for å nå bærekraftmålene er å styrke Norges digitale konkurransekraft. Et konkret tiltak som kan bidra, er å utvide StimuLab-ordningen til å inkludere at bærekraft hensyntas i utviklingen og valg av løsninger.  

6) Miljøaspektet hensyntas i anskaffelsesprosesser 

Det offentlige er en stor innkjøper av varer og tjenester. For å stimulere til økt fokus på bærekraft, bør offentlig regelverk for anskaffelser også inneholde føringer som balanserer hensynet til pris og kvalitet med påvirkning for bærekraftmålene. Et eksempel til etterfølgelse er hvordan kravene til universell utforming har drevet fram endringer på dette området. 

Vil du vite mer?

Solfrid Skilbrigt
Solfrid Skilbrigt
HR- og strategidirektør, Skandinavia