Sterk kultur

Sopra Steria ønsker å være det beste konsulentselskapet for de beste konsulentene.

 • For å være det beste selskapet må vi ha stor takhøyde for forskjellighet. Fordi mennesker med ulik kjønn, alder, kulturell bakgrunn, legning og tro styrker den samlede kompetansen vår. Det gjør oss i stand til å kommunisere godt med kundene våre og hverandre. Se vår mangfoldspolicy.
 • Kvinnenettverket vårt "Women at Sopra Steria" (WASS) inspirerer kvinner til å ta lederskap, øke synligheten for kvinnene i selskapet og tiltrekke flere talentfulle kvinner.
 • Vi er opptatt av å bygge og vedlikeholde en sterk internkultur. Målet er at den skal oppfordre deg til deling og engasjement, samt faglig og personlig utvikling.
 • Kunnskapsdeling er vi opptatt av. Og det fine med gode ideer, kloke tanker og geniale løsninger er at de ikke mister sin verdi av å bli delt. Vi deler derfor med kollegaer, kunder og samfunnet for øvrig, og gjør hverandre litt klokere, litt flinkere og stadig bedre. Og vi heier på hverandre. Sammen får vi til så veldig mye mer enn hver for oss.

Vi kaller det «The Power of Sharing».

Ingen er bare det du ser - mangfold bidrar med ulike perspektiver

Dette er godene du får

Listen inneholder goder som passer til alle livsfaser:  

 • En ekstra ferieuke (til sammen seks uker ferie i året)
 • Faggrupper og sosiale grupper
 • Tilgang på bedriftshytter
 • Bidrag til og rabatt på medlemskap hos utvalgte treningssentre
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet privat helseforsikring

 

Men det er mer

Det er ikke alle godene som gjør at vi har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass flere år på rad. Dette handler ikke om å vinne tittelen, men om å få bekreftet at kulturen i selskapet er unik. I tillegg til at det gjennomgående forbedringsarbeidet faktisk fungerer. Hemmeligheten er god arbeidskultur, stor takhøyde, deling, dialog og ledelse bygget på tillit.

Vi tror at mange av de flinkeste fagpersonene vil jobbe hos oss. Fordi vi stadig utvikler oss, og fordi vi har mange samfunnsnyttige prosjekter. Så ta gjerne kontakt for en prat.

Se ledige stillinger

 

Samfunnsbidrag i prosjektene

Sopra Steria har vi satt oss mål og ambisjoner på vegne av samfunnet, kundene våre og medarbeiderne våre, basert på tre pilarer som er viktige for oss:

 • Kunnskap
 • Samarbeid
 • Samfunnsbidrag

Når vi sier samfunnsbidrag, mener vi at vi legger ned innsats, utfordrer oss selv og legger inn et ekstra gir, fordi vi ser at de løsningene vi utvikler bidrar til et en bedre hverdag for folk flest. Det er ikke teknologien i seg selv som er spennende, men verdien den skaper. Dette er det som driver oss til å gjøre vårt beste, hver dag.

Med spennende prosjekter tiltrekker vi oss de dyktigste folkene, og vi får tilliten til å ta del i enda flere samfunnskritiske prosjekter.

STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen

mar 4, 2021, 14:06 p.m.
Title : STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen
Button label :

Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider på et prosjekt for å utvikle smartere og bærekraftige transportløsninger. Sopra Steria er med på laget.

-> Les også hva NRK skriver om prosjektet 1. januar 2023.


B
akgrunn: Løse mobilitetsutfordringer

STOR-prosjektet (Smartere Transport i Oslo-regionen) er en samarbeidsplattform som tilrettelegger for innovasjon, utprøving og felles arbeid med å løse viktige mobilitetsutfordringer. Prosjektet er direkte knyttet til følgende av FNs bærekraftsmål: 

 • Mål 9: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
 • Mål 11: Gjør byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
 • Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling 

Prosjektet favner problemstillinger blant annet om forbedret trafikkavvikling i sentrum, mer bærekraftig transport, selvkjørende kollektivtransport, universell utforming av transporttjenester, smartere parkering, mer bærekraftig mobilitet for turister, og kombinasjonen av ulike mobilitetstjenester i Oslo-regionen. Mobility as a Service, IoT, sensorer, datadeling og autonomi benyttes i utstrakt grad.

Hva bidrar Sopra Steria med? 

Sopra Steria bistår med program-, og prosjektledelse og tjenestedesign. Sammen med de involverte virksomhetene har prosjektleder fra Sopra Steria etablert en plattform for samarbeid der partene kan styrke gjennomføringen og effekten av leveransene ved å spille på hverandres styrker innen innovasjonskultur, fagkompetanse og myndighet. Her er topplederne engasjert, og deltagerne lærer om blant annet brukerbehov, teknologiske muligheter, innovasjonsmetodikk, og forståelse av egen rolle i fremtidens mobilitet. Samarbeidet er på mange måter rigget som en «sandkasse» der organisasjonene kan spille på hverandres styrker, og lære gjennom prøving og feiling i avgrenset omfang – sammen.

Tjenestedesignere fra Sopra Steria har ledet mange av pilotprosjektene gjennom innsikt og konseptutvikling for å finne de riktige løsningene til de riktige behovene. Arbeidsmetoden tar utgangspunkt i prinsipper fra designtenkning, Lean, brukersentrert design, «fail fast» og systemisk/systemorientert design.

Brukermedvirkning settes i høysetet, og brukere og andre interessenter involveres tidlig i hypotesedrevet eksperimentering. Pilotprosjektene består av tverrfaglige team med både innleide konsulenter og ansatte, slik at læringen forblir i organisasjonen.

Prosjektleder fra Sopra Steria har vært en viktig bidragsyter til blant annet det gode samarbeidet som er etablert mellom partene.

Pilotprosjekt for HC-parkering

Dette er et av prosjektene i STOR hvor Sopra Sterias tjenestedesigner har bidratt med å innhente innspill fra interesseorganisasjoner og sluttbrukere sammen med kunden for å lære hvordan man kan optimalisere dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede og forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum. I januar 2021 ble det installert bakkesensorer på alle tilgjengelige HC-parkeringsplasser innenfor Ring 1. Hensikten var å teste i liten skala og lære om det ga merverdi for sluttbrukerne og arealplanleggere å vite når plassene var ledig eller opptatt. Informasjon om HC-parkeringsplassene ble tilgjengeliggjort i kommunens parkeringsapp, Bil i Oslo. Dette er et av flere tiltak som testes i pilotprosjektet. Resultatene fra piloten er under evaluering per juni 2022.

Se når Morten rulle tester de nye HC-funksjonene i Bil i Oslo appen.

 

Verdi: Ser muligheter innen komplekse problemstillinger

Prosjektet har blant annet bidratt til:

 • Økt innsikt i hva som kreves for å kunne rulle ut bedre og mer sømløse mobilitetstjenester sammen i hovedstadsregionen.
 • Økt forståelse for egen rolle i fremtidens transportøkosystem. Eksempelvis tilrettelegging for selvkjørende kollektivtransport og delt mobilitet.
 • Økt organisasjonenes evne til å drive innovative prosesser og innhente innsikt om innbyggernes mobilitetsbehov.
 • Sparte kostnader og redusert risiko for fremtidige feilinvesteringer – Initiativ stoppes tidlig dersom brukerinnsikt viser til manglende effekt.
 • Oversikt over muligheter innen eksisterende mobiltetsløsninger og -prosesser
 • Felles læring om teknologiske muligheter.
 • Mer effektive beslutningsprosesser i og utenfor prosjekt som følge av forbedret samarbeidsformer. 

Læring om brukerbehov, teknologiske muligheter, samspill mellom regulering og operasjonelle prosesser blir nyttig når løsninger oppskaleres til et bredere publikum i fremtiden. Læringen bidrar også til Oslos mål om å redusere karbonutslippene med 95 prosent innen 2030. 

Sopra Sterias tjenestedesignerne fordyper seg i komplekse problemstillinger og åpner opp for å se mulighetene på tvers av organisasjoner. De evner å videreformidle utfordringene og behovene på en måte som alle forstår, og som vi lett kunne jobbe videre med.

 

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon på til nettsidene til STOR-prosjektet, også om aktuelle pilotprosjekter. 

 

HC-parkeringspiloten STOR-prosjektet

Pilotprosjekt for HC-parkering

Tags :

Kontakt oss

Ida Sveen

Ida Sveen

Senior HR-rådgiver