Mangel på digital kunnskap er vår tids største utfordring

by Marianne Selle - Transformasjonsleder | minutter å lese

Den største digitaliseringsutfordringen vi står overfor er manglende kompetanse. Uten tilstrekkelig kunnskap står vi i fare for å skape nye sosiale underklasser.

Vi sies å være midt i den fjerde industrielle revolusjon. Det sier mye om de voldsomme endringene den teknologiske utviklingen maner frem. Ikke minst øker avstandene mellom dem som klarer å følge med på digitaliseringsbølgen, og dem som faller av. Ifølge Gartner er det jakten på talenter som blir den største utfordringen de kommende årene. Teknologien er her, men kompetansen for å ta den i bruk vil skille vinnerne fra taperne.

Mange virksomheter opplever at nye teknologiske løsninger ikke gir de gevinstene som ble forespeilet. Ofte er dette fordi virksomheten som skal få effekten av gevinstene ikke er klar. Virksomheten mangler kompetanse, vilje og/eller kunnskap for å tilpasse virksomhetens struktur eller roller. Et eksempel kan være at ansatte blir værende i stillinger som er overflødige, fremfor at de tilbys kompetanseutvikling som er strategisk i henhold til virksomhetens fremtidige behov. Noen utsetter innføringen av nye løsninger, fordi de ikke vil, eller klarer, å forholde seg til den omstruktureringen som kreves.

Når endringene trenger seg på

Når innføring av nye systemer eller teknologi har vært en utfordring i omgivelser der endringene frem til nå har vært relativt forutsigbare, hva skjer når endringene kommer over oss som en tsunami?

Hvis vi ikke aktivt arbeider for å løfte den digitale kompetansen på alle nivåer i samfunnet, vil vi kunne ende opp i et veldig lite hyggelig framtidsscenario. Sosiologen Yuval Harari skriver i boken «Homo Deus» om fremveksten av en ny sosial klasse, de som er blitt erstattet av kunstig intelligens. Han kaller dem «The useless class». Mange arbeidere i Norge og i den industrialiserte verden frykter at de snart ikke er noe verdt. Verdens største analyseselskap innen IT, Gartner, stiller spørsmålet: «Hva skal yrkessjåførene gjøre når alle kjøretøy er selvgående?», men de gir ikke noen svar.

Ingen er overflødige

Det er en stor og viktig samfunnsoppgave å sørge for at ingen skal bli overflødige. Vi som arbeider som spydspisser innen digitalisering har et ansvar når befolkningen skal løftes inn i den digitale tidsalder. Og det er håp. Kunstig intelligens forventes å skape flere jobber enn den erstatter. Men de som mister jobbene, er ikke nødvendigvis kvalifisert til å fylle de nye. Det er derfor essensielt at vi gjennomfører et gjennomgripende skifte, der vi arbeider for høyere kompetanse og kunnskap. Dette må treffe bredere og gjelde for flere enn dem som blir direkte truffet av endringene. Dette skiftet kaller vi å skape «digitale organisasjoner».

Skal vi sikre mennesker en plass i arbeidslivet i den digitale tidsalder, må vi se forbi eksisterende definisjoner av roller og ansvar. Vi må lage nye organisasjonskart, løsere stillingsbeskrivelser, og så langt det er mulig, gå ned på individnivå for å finne fremtidige roller og ansvarsområder som er innen rekkevidde for den enkelte. Vi må ta inn over oss at kompetanseutvikling blir en reell prosentandel av alle stillinger. I tillegg må vi gi mennesker med frykt og passiv fornektelse en meningsfull tilværelse med nye oppgaver.

Dette er en stor ambisjon på virksomhetsnivå og en større ambisjon på samfunnsnivå. Foreløpig holder vi oss der vi kan utøve påvirkning, men vi vil at dette skal bli en nasjonal ambisjon. Bare slik kan vi bevare det gode grunnlaget for et stabilt demokrati også i tiden fremover.

«THE USELESS CLASS»: Dette innlegget var først på trykk i Kapital nr 2, 2018.
Search
Les lignende blogger
Les om lignende prosjekter
Les lignende nyheter
Se alle blogginnleggene våre